උත්සහය


අපි ජීවිතයේ කොයිතරම් දේවල් ලඟා කරගන්න උත්සහ කරනවාද? ඒත් කීයෙන් කීයද සාර්ථක වෙන්නෙ? මේ කතාව කියවලා බලන්නකො ගත යුත්තක් තියෙනවාද කියලා.


Where to Tap

Ever heard the story of the giant ship engine that failed? The  ship’s owners tried one expert after another, but none of them could figure but how to fix the engine.

Then they brought in an  old man who had been fixing ships since he was a youngster.

He carried a large bag of tools with him, and when he arrived, he  immediately went to work. He inspected the engine very carefully,  top to bottom.

Two of the ship’s owners were there, watching this man, hoping he  would know what to do. After looking things over, the old man  reached into his bag and pulled out a small hammer.

He gently  tapped something. Instantly, the engine lurched into life.

He carefully put his hammer away. The engine was fixed! A week later,  the owners received a bill from the old man for ten thousand  dollars.

“What?!” the owners exclaimed. “He hardly did anything!”

So they wrote the old man a note saying, “Please send us an  itemized bill.”

The man sent a bill that read:

Tapping with a hammer ..   $           2.00

Knowing where to ………     $      9998.00

***********

Effort is important, but knowing where to make an effort in your  life makes all the difference.

උත්සහය/ප්‍රයත්නය වැදගත්. නමුත් එය භාවිත කළ යුතු තැන අඳුනා ගැනීමෙන් ජීවිතයේ සැබෑ වෙනසක් ලබා දෙවී.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: