සිංහල උපසිරැසි චිත්‍රපට


කැමති එකක් තෝරගෙන බාගත කරගන්න. මෙම උපසිරැසි දැමීම සඳහා මාව යොමු කල ඉසිර සහෝදරයා නොහොත් අපේ පොතේ ගුරාට මගේ හෘද්‍යාංගම ස්තූතිය.


මෙම උපසිරැසි වඩා හොඳින් දර්ශනය කිරීම සඳහා උදව් පිටුව සඳහා මෙතනින් යන්න.

රූපවාහිනී කතාංග උපසිරැසි පිටුවට මෙතනින් යන්න.

[117] Avengers: Endgame

වර්ෂය 2019

Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo

Action, Adventure, Fantasy

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[116] Vice

වර්ෂය 2018

Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell

Biography, Comedy, Drama

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[115] Sunset Boulevard

වර්ෂය 1950

William Holden, Gloria Swanson, Erich von Stroheim

Drama, Film-Noir

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[114] Dr. Strangelove

වර්ෂය 1964

Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden

Comedy

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[113] Avengers: Infinity War

වර්ෂය 2018

Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo

Action, Adventure, Fantasy

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[112] Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi

වර්ෂය 2017

Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill

Action, Adventure, Fantasy

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[111] Jumanji: Welcome to the Jungle

වර්ෂය 2017

Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart

Action, Adventure, Comedy

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[110] Dunkirk

වර්ෂය 2017

Fionn Whitehead, Barry Keoghan, Mark Rylance

Action, Drama, History

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[109] American Made

වර්ෂය 2017

Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Sarah Wright

Action, Biography, Comedy

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[108] Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

වර්ෂය 2017

Johnny Depp, Geoffrey Rush, Javier Bardem

Action, Adventure, Fantasy

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[107] The Space Between Us

වර්ෂය 2017

Gary Oldman, Asa Butterfield, Carla Gugino

Adventure, Drama, Romance

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[106] Rogue One: A Star Wars Story

වර්ෂය 2016

Felicity Jones, Diego Luna, Alan Tudyk

Action, Adventure, Sci-Fi

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[105] Jason Bourne

වර්ෂය 2016

Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander

Action, Thriller

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[104] The Day Of The Jackal

වර්ෂය 1973

Edward Fox, Terence Alexander, Michel Auclair

Crime, Drama, Thriller

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[103] X-Men: Apocalypse

වර්ෂය 2016

James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence

Action, Adventure, Sci-Fi

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[102] Star Wars: Episode VII – The Force Awakens

වර්ෂය 2015

Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac

Action, Adventure, Fantasy

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[101] Spectre

වර්ෂය 2015

Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux

Action, Adventure, Thriller

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[100] Avengers: Age of Ultron

වර්ෂය 2015

Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo

Action, Adventure, Sci-Fi

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[99] Fed Up

වර්ෂය 2014

Michele Simon, Oprah Winfrey, Bill Clinton

Documentary

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[98] Insurgent

වර්ෂය 2015

Shailene Woodley, Ansel Elgort, Theo James

Adventure, Sci-Fi, Thriller

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[97] Interstellar

වර්ෂය 2014

Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

Adventure, Drama, Sci-Fi

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[96] Star Wars: Episode IV – A New Hope

වර්ෂය 1977

Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher

Action, Adventure, Fantasy

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[95] Casablanca

වර්ෂය 1942

Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid

Drama, Romance, War

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[94] Children of Men

වර්ෂය 2006

Julianne Moore, Clive Owen, Chiwetel Ejiofor

Drama, Sci-Fi, Thriller

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[93] X-Men: Days of Future Past

වර්ෂය 2014

Hugh Jackman, James McAvoy, Jennifer Lawrence

Action, Adventure, Sci-Fi

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[92] Collateral

වර්ෂය 2004

Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith

Crime, Drama, Thriller

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[91] Munich

වර්ෂය 2005

Eric Bana, Daniel Craig, Marie-Josée Croze

Drama, History, Thriller

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[90] Divergent

වර්ෂය 2014

Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet

Action, Adventure, Romance

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[89] Mea culpa

වර්ෂය 2014

Vincent Lindon, Gilles Lellouche, Nadine Labaki

Action, Thriller

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[88] Under the Skin

වර්ෂය 2013

Scarlett Johansson, Jeremy McWilliams, Lynsey Taylor Mackay

Drama, Sci-Fi, Thriller

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[87] Son of GOD

වර්ෂය 2014

Diogo Morgado, Amber Rose Revah, Sebastian Knapp

Drama

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[86] Stargate: Continuum

වර්ෂය 2008

Ben Browder, Amanda Tapping, Christopher Judge

Adventure, Fantasy, Sci-Fi

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[85] Stargate: The Ark of Truth

වර්ෂය 2008

Ben Browder, Amanda Tapping, Christopher Judge

Adventure, Fantasy, Sci-Fi

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[84] Stargate

වර්ෂය 1994

Kurt Russell, James Spader, Jaye Davidson

Action, Adventure, Sci-Fi

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[83] The Fifth Estate

වර්ෂය 2013

Benedict Cumberbatch, Daniel Brühl, Carice van Houten

Biography, Drama, Thriller

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[82] The Hunger Games: Catching Fire

වර්ෂය 2013

Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth

Action, Adventure, Sci-Fi

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[81] Quantum of Solace

වර්ෂය 2008

Daniel Craig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric

Action, Adventure, Crime

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[80] Die Another Day

වර්ෂය 2002

Pierce Brosnan, Halle Berry, Rosamund Pike

Action, Adventure, Crime

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[79] The World Is Not Enough

වර්ෂය 1999

Pierce Brosnan, Sophie Marceau, Robert Carlyle

Action, Adventure, Crime

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[78] Tomorrow Never Dies

වර්ෂය 1997

Pierce Brosnan, Jonathan Pryce, Michelle Yeoh

Action, Adventure, Crime

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[77] GoldenEye

වර්ෂය 1995

Pierce Brosnan, Sean Bean, Izabella Scorupco

Action, Crime, Thriller

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[76] Licence to Kill

වර්ෂය 1989

Timothy Dalton, Robert Davi, Carey Lowell

Action, Adventure, Crime

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[75] The Living Daylights

වර්ෂය 1987

Timothy Dalton, Maryam d’Abo, Jeroen Krabbé

Action, Adventure, Crime

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[74] A View to a Kill

වර්ෂය 1985

Roger Moore, Christopher Walken, Tanya Roberts

Action, Adventure, Crime

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[73] Octopussy

වර්ෂය 1983

Roger Moore, Maud Adams, Louis Jourdan

Action, Adventure, Crime

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[72] Jobs

වර්ෂය 2013

Ashton Kutcher, Dermot Mulroney, Josh Gad

Biography, Drama

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[71] For Your Eyes Only

වර්ෂය 1981

Roger Moore, Carole Bouquet, Topol

Action, Adventure, Crime

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[70] Moonraker

වර්ෂය 1979

Roger Moore, Lois Chiles, Michael Lonsdale

Action, Adventure, Crime

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[69] The Spy Who Loved Me

වර්ෂය 1977

Roger Moore, Barbara Bach, Curd Jürgens

Action, Adventure, Crime

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[68] The Man with the Golden Gun

වර්ෂය 1974

Roger Moore, Christopher Lee, Britt Ekland

Action, Adventure, Crime

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[67] Live and Let Die

වර්ෂය 1973

Roger Moore, Yaphet Kotto, Jane Seymour

Action, Crime, Thriller

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[66] Diamonds Are Forever

වර්ෂය 1971

Sean Connery, Jill St. John, Charles Gray

Action, Adventure, Crime

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[65] Elysium

වර්ෂය 2013

Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley

Action, Drama, Sci-Fi

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[64] The English Patient

වර්ෂය 1996

Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem Dafoe

Drama, Romance, War

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[63] The Ten Commandments

වර්ෂය 1956

Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter

Adventure, Drama, History

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[62] Star Trek Into Darkness

වර්ෂය 2013

Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana

Action, Adventure, Sci-Fi

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[61] American Gangster

වර්ෂය 2007

Denzel Washington, Russell Crowe, Chiwetel Ejiofor

Biography, Crime, Drama

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[60] Wild Hogs

වර්ෂය 2007

Tim Allen, John Travolta, Martin Lawrence, William H. Macy

Action, Adventure, Comedy

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[59] Safe Haven

වර්ෂය 2013

Julianne Hough, David Lyons, Josh Duhamel

Drama, Mystery, Romance

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[58] Lincoln

වර්ෂය 2012

Daniel Day-Lewis, Sally Field, David Strathairn

Biography, Drama, History

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[57] Taken 2

වර්ෂය 2012

Liam Neeson, Famke Janssen, Maggie Grace

Action, Crime, Thriller

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[56] The Bourne Legacy

වර්ෂය 2012

Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton

Action, Adventure, Mystery

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[55] The Dark Knight Rises

වර්ෂය 2012

Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway

Action, Crime, Drama

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[54] Madagascar 3: Europe’s Most Wanted

වර්ෂය 2012

[voice] Ben Stiller, Jada Pinkett Smith, Chris Rock

Animation, Adventure, Comedy

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[53] Dear John

වර්ෂය 2010

Channing Tatum, Amanda Seyfried, Richard Jenkins

Drama, Romance, War

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[52] Batman Begins

වර්ෂය 2005

Christian Bale, Michael Caine, Ken Watanabe

Action, Adventure, Drama

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[51] One Flew Over the Cuckoo’s Nest

වර්ෂය 1975

Jack Nicholson, Louise Fletcher, Michael Berryman

Drama

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[50] The Avengers

වර්ෂය 2012

Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson

Action, Sci-Fi, Thriller

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[49] Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back

වර්ෂය 1980

Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher

Action, Adventure, Sci-Fi

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[48] Pulp Fiction

වර්ෂය 1994

John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson

Crime, Thriller

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[47] Get the Gringo

වර්ෂය 2012

Mel Gibson, Kevin Hernandez, Dolores Heredia

Action, Crime, Comedy

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[46] The Dark Knight

වර්ෂය 2008

Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart

Action, Crime, Drama

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[45] The Intouchables

වර්ෂය 2011

François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny

Comedy, Drama

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[44] In the Womb

වර්ෂය 2005

Dilly Barlow (හඬකැවීම)

Documentary

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න


[43] J. Edgar

වර්ෂය 2011

Leonardo DiCaprio, Armie Hammer, Naomi Watts

Biography, Crime, Drama

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

උපසිරැසි සහය උදා විසිනි


[42] The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1

වර්ෂය 2011

Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner

Adventure, Drama, Fantasy

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න


[41] The Nativity Story

වර්ෂය 2006

Keisha Castle-Hughes, Shohreh Aghdashloo, Oscar Isaac

Drama, Family

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න


[40] Pirates of the Caribbean-On Stranger Tides

වර්ෂය 2011

Johnny Depp, Penélope Cruz, Ian McShane

Action, Adventure, Fantasy

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න


[39] Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2

වර්ෂය 2011

Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint

Adventure, Drama, Fantasy

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න


[38] Memento

වර්ෂය 2000

Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano

Drama, Mystery, Thriller

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

උපසිරැසි සහය විකියා විසිනි


[37] Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1

වර්ෂය 2010

Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint

Adventure, Drama, Fantasy

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න


[36] Leon: The Professional

වර්ෂය 1994

Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman

Crime, Drama, Thriller

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න


[35] The Tourist

වර්ෂය 2010

Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany

Action, Romance, Thriller

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[34] Hotel Rwanda

වර්ෂය 2004

Don Cheadle, Sophie Okonedo, Joaquin Phoenix

Biography, Drama, History

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[33] The Prestige

වර්ෂය 2006

Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson

Drama, Mystery, Thriller

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

උපසිරැසි සහය වාසල විසිනි

[32] Inception

වර්ෂය 2010

Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page

Action, Adventure, Mystery

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

උපසිරැසි සහය වාසල විසිනි

[31] The American

වර්ෂය 2010

George Clooney, Paolo Bonacelli, Violante Placido

Crime, Drama

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[30] A Christmas Carol

වර්ෂය 2009

හඬකැවීම්- Jim Carrey, Gary Oldman, Colin Firth

Animation, Drama, Family

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[29] The Twilight Saga: Eclipse

වර්ෂය 2010

Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner

Adventure, Drama, Fantasy

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

උපසිරැසි සහය වාසල විසිනි

[28] Clash of the titans

වර්ෂය 2010

Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes

Action, Adventure, Fantasy

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[27] Brothers

වර්ෂය 2009

Jake Gyllenhaal, Natalie Portman, Tobey Maguire

Drama, Thriller, War

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[26] El secreto de sus ojos

වර්ෂය 2009

Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago

Drama, Mystery, Thriller

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

උපසිරැසි සහය වාසල විසිනි

[25] Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief

වර්ෂය 2010

Logan Lerman, Kevin McKidd, Steve Coogan

Adventure, Fantasy, Mystery

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

උපසිරැසි සහය Dar[K] විසිනි

[24] Yip Man 2

වර්ෂය 2010

Donnie Yen, Lynn Hung, Simon Yam

Action, Biography, History

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

උපසිරැසි සහය වාසල විසිනි

[23] Saints and soldiers

වර්ෂය 2003

Corbin Allred, Alexander Polinsky, Kirby Heyborne

War, Action, Drama

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[22] The Passion Of The Christ

වර්ෂය 2004

Jim Caviezel, Monica Bellucci, Maia Morgenstern

Drama, History

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[21] Yip Man

වර්ෂය 2008

Donnie Yen, Simon Yam, Siu-Wong Fan

Action, Biography, Drama

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

උපසිරැසි සහය වාසල විසිනි

[20] The Twilight Saga: New Moon

වර්ෂය 2009

Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner

Adventure, Drama, Fantasy

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[19] Avatar

වර්ෂය 2009

Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver

Action, Adventure, Fantasy

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

උපසිරැසි සහය සරදියෙල් විසිනි

[18] Ghost Town

වර්ෂය 2008

Ricky Gervais, Greg Kinnear, Téa Leoni

Comedy, Fantasy, Romance

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[17] Fred Claus

වර්ෂය 2007

Vince Vaughn, Paul Giamatti, Elizabeth Banks

Comedy, Family, Fantasy

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

උපසිරැසි සහය සරදියෙල් විසිනි

[16] 2012

වර්ෂය 2009

John Cusack, Thandie Newton, Chiwetel Ejiofor

Action, Adventure, Drama

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[15] The Classic (Keullraesik)

වර්ෂය 2003

Ye-jin Son, In-seong Jo, Seung-woo Cho

Drama, Romance

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[14] Body Of Lies

වර්ෂය 2008

Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Mark Strong

Action, Drama, Thriller

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

උපසිරැසි සහය සරදියෙල් විසිනි

[13] Untraceable

වර්ෂය 2008

Diane Lane, Colin Hanks, Joseph Cross

Crime, Drama, Thriller

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[12] Minority Report

වර්ෂය 2002

Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton

Action, Mystery, Sci-Fi

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[11] The Pianist

වර්ෂය 2002

Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank Finlay

Biography, Drama, History

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[10] Harry Potter and the Half-Blood Prince

වර්ෂය 2009

Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint

Adventure, Family, Fantasy

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[09] Ratatouille

වර්ෂය 2007

හඬකැවීම්- Brad Garrett, Lou Romano, Patton Oswalt

Animation, Comedy, Family

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[08] Gomorra

වර්ෂය 2008

Gianfelice Imparato, Salvatore Abruzzese, Toni Servillo

Crime, Drama

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[07] Saving Private Ryan

වර්ෂය 1998

Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore

Action, Drama, War

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[06] Inside Man

වර්ෂය 2006

Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster

Crime, Drama, Thriller

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[05] Jumper

වර්ෂය 2008

Hayden Christensen, Samuel L. Jackson, Jamie Bell

Action, Adventure, Sci-Fi

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[04] Ocean’s Eleven

වර්ෂය 2001

George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts

Crime, Thriller

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[03] I Am Legend

වර්ෂය 2007

Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan

Drama, Sci-Fi, Thriller

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

[02] The Shawshank Redemption

වර්ෂය 1994

Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton

Crime, Drama

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

උපසිරැසි සහය ඉසිර විසිනි

[01] Déjà Vu

වර්ෂය 2006

Denzel Washington, Paula Patton, Jim Caviezel

Action, Sci-Fi, Thriller

IMDB පිටුව

බාගත කරගන්න

 1. September 7, 2009 at 4:43 am

  මම නම් මේකෙන් කැමතිම එක Deja Vu, Saving Private Ryan නම් තාම බලන්න බැරි වුනා

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   September 7, 2009 at 11:30 am

   ඔව් මචං ඒක ලස්සනයි. Saving Private Ryan නම් බලන් නැතුව ඉන්න එපා. ඒකත් එලම තමයි බන්

   • May 17, 2014 at 8:57 am

    Owaye IMDB ratings 7+ Vda tiyenawa… Sinhala Subs Dannko Plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz………
    Donnie Darko (2001)Eastern Promises (2007)Filth (I) (2013)Into the Wild (2007)National Treasure (2004)Lock Stock and Two Smoking Barrels [1998]Lucky Number Slevin [2006]Superbad [2007]Sweeney Todd (2007)The Last King of Scotland (2006)Mystic River (2003)
    The Lincoln Lawyer (2011)

   • Haritha
    September 10, 2015 at 5:57 pm

    Aiye saving private ryan eke sub ekta gelapena torrent ekk denna puluanda! Oya dila thyna link eka weda nene…

 2. Bassa
  September 19, 2009 at 4:36 pm

  ෂෝශෑන්ක් රිඩෙම්ප්ශන් නං මරු බයිස්කෝප් එක, අය්යා.

 3. anuradha
  October 8, 2009 at 8:25 pm

  රොයිලි අයියේ මාව පුළුවන්නම් මේ විද්‍යුත් ලිපිනයෙන් සම්බන්ධ කරගන්නවද.සමාවෙන්න ඕනි ඔයාගේ විද්‍යුත් ලිපිනය දන්නේ නැහැ ඒකයි
  ………………

  ස්තූතියි.

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   October 8, 2009 at 9:04 pm

   මම ඔයාට මේල් එකක් එව්වා බලන්න. මම ඔයාගේ කමෙන්ට් එකෙන් ඔයාගේ මේල් ඇඩ්‍රස් එක අයින් කලා. ඔයාගේ හොඳට. 😉

 4. October 10, 2009 at 4:34 pm

  Hey bro maxxa work tawa apita oni sinhalen 😀 keep it up Hoda Animations daanna 😀

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   October 11, 2009 at 8:56 pm

   ස්තූතියි මචං. මම පුලුවන් උත්සහය දරනවා මචං.

   • October 12, 2009 at 4:19 pm

    Aniwa machan Full sup eka magen 🙂 Elakiri 🙂

 5. jith
  October 12, 2009 at 12:06 pm

  ayya ela kiri.ohoma yan. mat nikan film 1kata upasirasi damma. eka dennam oyata. oya hamotama denna. man mail karannam. eth ayyage add 1 nam na man laga

 6. jith
  October 12, 2009 at 12:08 pm

  film 1 kiyanna bari unane sorry . Mirrors (2008)

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   October 12, 2009 at 12:14 pm

   එල කිරි මචං,

   ඔන්න මම මේල් එකකුත් එව්වා.

   ඔයා මට එවන්න. මම සයිට් එකට යවන්නම් ඔයාගේ නමින්ම පළ කරන විධියට. ස්තූතියි කිව්වා දෙන සහයෝගයට 🙂

 7. October 13, 2009 at 8:02 am

  රොයිලි.. ඔයාගේ වැඩෙ නම් එළකිරි තමයි. ඒත් මට පොඩි ගැටළුවකට තියෙන්නේ මේ සිංහල උපසිරැසි පේන්නෙ නැති එකයි. මම Players කීපයක්ම ට්‍රයි කළා හරි ගියේ නෑ. අනේ මට පුළුවන්නම් මේ උපසිරැසි ටික බලාගන්න විධිය කියල දෙන්න. මගේ E_mail එක ****************

  thank you

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   October 13, 2009 at 10:54 pm

   මම මේල් එකකකුත් එව්වා මචං බලන්න.

   අනික් අයටත් දැනගන්න මම මෙතනත් දාන්නම්..

   ෆිල්ම් එක jet audio, KM Player එකේ හරි media player එකන් හරි බලන්න. jet audio එකනම් අනිවා වැඩ කරනවා. මම බලන්නෙත් ඒකෙන් තමයි. කරදර අඩුයි.

   කරන්න ඕනා එකම දේ

   1) ෆිල්ම් එක තියෙන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලටම මම හදලා තියෙන උපසිරැසි ෆයිල් එක දාන එකයි.

   2) ෆයිල් නම් වෙනස් කරන්න යන්න එපා මොකද ෆිල්ම් එකේ file name එකයි සබ් එකේ file name එකයි එක සමාන වෙන්න ඕනා.

   ඔච්චරයි. මොනාහරි අවුලක් නම් මේකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න.

   කමෙන්ට් එක දානකොට ඕගොල්ලෝ දාන ඊ මේල් එක මට පේන්න තියෙනවා. ඒ නිසා හැමෝටම පේන විධියට මේල් එක කමෙන්ට් එකේ ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ.

   * VLC එකනම් කොහොමත් වැඩ කරන්නේ නැති එකක්.

 8. Baba
  October 16, 2009 at 4:51 pm

  Hi Machan thanks oyage reply ekata eth mata thawa prashnayak thiyanawa mate me film deke english sub files witharak download karanna bane mama godak try kala
  pl. mata e deka download karala ewanna sub nathiwa film balanna hitenne na oya dannawane srilankawe aye film dekama download karanna giyoth itin iwaraie kiyala dialog internet harima slow

  thanks

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   October 17, 2009 at 12:17 am

   මම බාන්න දැම්මා. මචං බාපු ගමන් එවන්නම්. 🙂

 9. ඩිලාන්
  October 17, 2009 at 12:05 am

  රොයිලි සහෝ ඔයාගෙ වැඩේ නම් නියමයි.මං ඔයගෙ උපසිරසි ෆිල්ම් ඔක්කොම බැලුව…ගොඩක් අමාරුවෙන් කරපු වැඩක් ඈත්තෙන්න්ම අපි අගය කරනව…..සහෝ පුලුවන්නම් මාව මේ විද්‍යුත් ලිපිනයෙන් සම්බන්ධ කරගන්න …

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   October 17, 2009 at 12:19 am

   ස්තූතියි මචං. මම ෆේස් බුක් ෆෑන් පේජ් එකක් හැදුවා. සයිට් එකේ පැත්තෙන් ඇති බැජ් එක. ඒකට ජොයින් වෙන්න. අලුත් ෆිල්ම් එකක් දාපු ගමන්ම මම දැනුම් දෙන්නම්. 🙂

 10. October 21, 2009 at 1:17 pm

  machan, okkoma hodama films ne . . okkoma baa ganna wenawaa

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   October 21, 2009 at 11:52 pm

   ආ දුකා අයියා කාලෙකින්. එල එල ඔක්කොම බාන එක තමයි ඉතින් හොඳම දේ……

 11. dedunu
  October 25, 2009 at 11:54 am

  niyama wedak u r the best

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   October 26, 2009 at 3:07 pm

   ස්තූතියි මචං 🙂

 12. October 26, 2009 at 4:26 pm

  රොයිලි අයියෙ මම මෙකට තාම අලුත්. Rotatouile film එකෙ සබ් එක වැඩ කරන්නෙ නෑනෙ.

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   October 26, 2009 at 4:35 pm

   මම මේල් එකකකුත් එව්වා මචං බලන්න.

   මෙතන් උඩ කමෙන්ට් එකකත් මම කියලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් බලන්න. අපැහැදිලි නම් ආයේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න

 13. October 26, 2009 at 5:09 pm

  මම media player, KM player වලින් ට්‍රයි කලා එත් හරි ගියෙ නෑ. Hary Potter එකටනම් KM එකෙ වැඩ කලා. මට එන්නෙ 38.5kb rar file එකක්.

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   October 26, 2009 at 11:49 pm

   මම ආයෙත් සබ් ෆයිල් එක එව්වා. ඒක බලන්න. jet audio එක බලන්න. අනික km player එකේ අපේ යුරාජ් ට වැඩ කරලා තිබුනා.

 14. October 26, 2009 at 5:46 pm

  ????????????????????????????????please help me.

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   October 26, 2009 at 11:50 pm

   මම මේල් එකක් දැම්මා. බලන්න සොරි පරක්කු වුනාට

 15. Nilanthi
  October 29, 2009 at 2:32 am

  Isn’t it illegal to download these movies?
  (Music companies are suing even college students for illegal downloads. ) Just wondering.

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   October 29, 2009 at 8:48 pm

   May be illegal, but if they want to stop it, they have do remove torrents from the internet.

   As long as torrents available we are downloading.

 16. Enri
  November 4, 2009 at 3:39 pm

  machan transformers 2 film ekata sinhala sub danavada loku help ekak plz

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   November 7, 2009 at 12:24 am

   ඒ ෆිල්ම් එකට බලමු මචං ට්‍රයි එකක් දීලා. 🙂

 17. sandun
  November 5, 2009 at 1:22 pm

  Thanx……..Pls oyage sub thani file ekakata denna.hugak aya download karanne dvdrip TORRENTZ site eken.

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   November 7, 2009 at 12:26 am

   මචං මමත් ඒකෙන් තමයි හොයන්නේ. මම හොයන වෙලාවට තියෙන සීඩ්ස් වැඩිම එකට තමා මම සබ් දාන්නේ. කොහොම වුනත් මම තවම දෙකයි එහෙම දෙකට කැඩුනු ඒවා දාලා තියෙන්නෙ. අනික් ඒවා ඕක්කොම තනි ෆයිල් එකේ ආපුවා. 😉

 18. sujeewa
  November 6, 2009 at 7:27 pm

  mama aluth

  oyage weda niyamae

  digatama innawa

  goodluck

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   November 7, 2009 at 12:27 am

   ස්තූතියි මචං. දිගටම ඉන්න එච්චරයි වෙන්න ඕනා. ස්තූතියි වචනයකින් හරි දෙන සහයෝගයට 😉

 19. November 15, 2009 at 6:19 am

  the pianist එකෙ සින්හල සබ් මගෙ මේල් එකට එවනවද

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   November 17, 2009 at 9:55 pm

   මචං ලින්ක් එකෙන් යන්න. ඔයාට බා ගන්න පුලුවන් 😉

 20. enrico
  November 22, 2009 at 7:17 am

  ane royly ayye transformers revenge of the fallen movie ekata sinhala sub damme nane mama me 3 veni sareta comments karanne plz dannako

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   November 22, 2009 at 8:09 pm

   මේකයි මචෝ මට දාන එක අවුලක් නෑ. ඒත් ඔය ෆිල්ම් එක සයිට් එකේ ගියපු එකක්නේ. ඒකයි එකම අවුල 😦 😦 😦

 21. November 22, 2009 at 3:45 pm

  අනේ මචන් link එකෙන් ගියාම එන්නෙ 23kbකRAR file එකක්නෙ. මට උදව් කරන්න!

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   November 22, 2009 at 8:14 pm

   මම මේල් එකක් එව්වා මචං. මේ පාරනම් අනිවා හරියනවා. මේල් එක බලලා ඊට පස්සේ වැඩිපුර විස්තර මෙතනින් ගන්න. 🙂

 22. enri
  November 25, 2009 at 4:01 pm

  machan,awulak naaa..habai puluwann nam dvd rip eka labuna kiyala danna,ethakota hamoma bagani,,,,naththan artical ekatama add karala post ekak danna ,,,oke sub nam hamoma aniwa banawa. sure……….

 23. Prasanna Jayasinghe
  November 26, 2009 at 9:18 am

  bro VLC Player ekedi sinhala subs play wenne na.

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   November 27, 2009 at 3:19 pm

   මෙන්න ඔයාට උදව්වක්. ඔකෙන් ගිහින් බලන්න. ඔක්කොම විස්තරය තියෙනවා. 🙂

 24. Mahanama thero
  November 27, 2009 at 6:15 am

  ඔයා කරන ෙමම සත්කාරය ඉතාමත් වටින එකක්…. ෙමම කාර්ය ඉදිරියට සාර්ථක අාකාරෙයන් කරෙගන යන්න අෙපන් පූර්ණ අාශිර්වාදය….

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   November 27, 2009 at 3:26 pm

   ස්තූතියි.

 25. dushan
  November 27, 2009 at 7:12 am

  ane royli ayye ,transformers 2 film eke sinhala sub hadala damuko.eka ballanna godak asaven inna aya innawa,mara gathi film eka.plz plz plzzzzzzzzzzzzzz,,,,eka danawada.

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   November 27, 2009 at 3:29 pm

   hmmmmm….

 26. Prasanna Jayasinghe
  December 1, 2009 at 12:05 pm

  ayya kohomada subs liyanne

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   December 2, 2009 at 12:52 pm

   මචං මෙන්න මෙතනින් ගිහින් බලන්න. ඒකේ අන්තිම හරිය කියවන්න. ඔයාට අදහසක් ගන්න පුලුවන්. video එකක් එහෙම තියෙනවා.

 27. lakru
  December 5, 2009 at 8:26 am

  niyama wadak mata lagadi me site ekahamba une
  puluwannam Angels & Demons mekatath subs damuko
  torrent eka— Angels & Demons (2009) DVDRip XviD-MAXSPEED

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   December 5, 2009 at 1:48 pm

   ස්තූතියි මචං කමෙන්ට් එකට. මෙහෙමයි මචෝ මම මේ සබ් දාන වැඩේ කරන්නෙ බයිස්කෝප් සිංහලෙන් සයිට් එක එක්ක එකතු වෙලා. ඉතින් ඒකේ නොගිය ඒවලට තමයි සබ් දාන්නෙ.
   Angels & Demons ඒකේ ගියා මචෝ. අවුලක් කරගන්න එපා ඉස්සරහට හොඳ හොඳ ඒවා ටිකක් එනවා 😉

 28. Prasanna Jayasinghe
  December 6, 2009 at 1:47 pm

  thank u aiyya

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   December 6, 2009 at 9:38 pm

   පොඩි දෙයක් මචෝ 🙂

 29. lakru
  December 7, 2009 at 5:10 pm

  elakiri

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   December 7, 2009 at 10:10 pm

   😉

 30. Enri
  December 8, 2009 at 5:12 pm

  menna macho godfather link eka puluvannam bagena sinhala sub danna http://thepiratebay.org/torrent/4574501/The_Godfather_Collection_DvDrip%5BEng%5D-greenbud1969

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   December 9, 2009 at 10:46 pm

   ස්තූතියි මචෝ. බලමු අපි. 🙂

 31. Prasanna Jayasinghe
  December 11, 2009 at 10:38 am

  aiyye .srt files dekkak ekata ekathu karala balanna barida

  Saving Private Ryan eka maxxa
  eth 1 CD eke subs witharai wada

  help ekak one

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   December 11, 2009 at 9:43 pm

   ඔයා වෙන කොපියක් වගේ බාගෙන තියෙන්නෙ.

   මචෝ ඔයාට පළවෙනි ටිකට උපසිරැසි හරියට ගැලපිලා යනවද?

 32. Prasanna Jayasinghe
  December 12, 2009 at 12:30 pm

  mul tika hari

 33. Prasanna Jayasinghe
  December 15, 2009 at 11:08 am

  mul tika goda HARRY POTTER EKEI SAVING PRIVATE RYAN thama cse eka

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   December 16, 2009 at 3:30 pm

   මචෝ ඔයා ඒ දෙකේ බාපු කොපි දෙකේ නම් දෙන්න.

 34. Dellas
  December 16, 2009 at 11:14 pm

  macho ganna full try kala. downloading block wenawa. mokada karanne 2012 download karaganna

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   December 16, 2009 at 11:17 pm

   මම මචෝ මේ කමෙන්ට් එකේ මේල් එකට ඔයාට ටොරන්ට් එක මේල් කරනම්. 🙂

 35. Prasanna Jayasinghe
  December 17, 2009 at 11:31 am

  Saving-Private-Ryan..DVDrip[vice].avi
  Harry Potter And The Half-Blood Prince.2009.DvdRip.Xvid {1337x}-Noir.avi

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   December 19, 2009 at 3:42 pm

   සමාවෙන්න කල් ගියාට උත්තරයක් දාන්න. මචෝ මම බලන්නම්. ටිකක් දවස් යයි මොකද මම මේ දවස් වල තව ෆිල්ම් එකකට හිර වෙලා නිසා. ඔයාට සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් දුන්නොත් ඔයාට ඔය දෙක අමුනගන්න පුළුවන් වෙයිද?

 36. Prasanna Jayasinghe
  December 17, 2009 at 11:38 am

  aiyye mininova site ekawada nane

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   December 19, 2009 at 3:43 pm

   නැහැ මචෝ මිනිනෝවා එකෙන් පයිරට් මූවී ටොරන්ට් ඔක්කොම අයින් කරලා. නඩුවක් වැටුනු නිසා. 😦

 37. Enri
  December 18, 2009 at 5:33 am

  royly ayye menna twilight ela copyak bagena sub danna http://thepiratebay.org/torrent/5216325/The.Twilight.Saga.New.Moon.2009.TS-WBZ

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   December 19, 2009 at 3:44 pm

   මචෝ ඕක TS කොපියක් නේද? අපි ඉම්මු DvDrip එකක් එනකම්ම. 🙂

 38. Prasanna Jayasinghe
  December 19, 2009 at 8:40 am

  niyamai aiyye films tika
  subs tikath ela
  jaya wewa

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   December 19, 2009 at 3:45 pm

   එල එල මචෝ. පොඩ්ඩක් අර ඔයාගේ ඉස්සෙල්ලා කමෙන්ට් එකට මම දාපු රිප්ලයි එක බලලා ඒක කරගන්න හැකියාවක් තියෙයිද කියලා කියනවද? 🙂

 39. Enri
  December 19, 2009 at 10:01 am

  Macho tama hambune nadda twilight new moon? me link eken baganna mamath bawe meken honda rip ekak habai sub denakan balanne na http://btjunkie.org/torrent/The-Twilight-Saga-New-Moon-The-movie-2009-DvDRip-AC3-XviD-PrisM/38116ed79cb8991dbbb9feec0d0ee1e8aa60e10ee663

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   December 19, 2009 at 3:47 pm

   ඔයා බැලුවද මචෝ? මොකද ඕක බලපු අය දාලා තියෙන review නම් එච්චර හොඳ නෑ වගේ නේද? 😦

 40. Enri
  December 20, 2009 at 9:40 am

  ehenam awulak na dvdrip ekak hoyalama danna habai mama bawe ara link eken anit ewa vagema quality royly ayyata kamathi deyak karanna

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   December 23, 2009 at 10:39 pm

   හොඳයි අපි බලමු මචෝ ස්තූතියි ඔත්තුවට 🙂

 41. Prasanna Jayasinghe
  December 21, 2009 at 6:29 am

  software eka danna aiyye monawa hari karagannam

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   December 23, 2009 at 10:42 pm

   ස්තූතියි මචෝ මෙන්න මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. අරන් බලන්න කරගන්න බැරි වෙන එකක් නැහැ. මම දීපු කොපියම බා ගන්න බැරි වෙයිද. එහෙම වුනානම් ලේසියි නේ 🙂

 42. Enri
  December 23, 2009 at 7:34 am

  macho aththa thamai….habai eka echcharama Quality naa anith rip wage,,,,,, samanya yen hodai………… 🙂

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   December 23, 2009 at 10:44 pm

   ඒකනේ මචෝ අපි හොඳ එකකටම එකපාර දාමු. 🙂

 43. Enri
  December 23, 2009 at 7:37 am

  Royly macho This Is It ehema baiscope eke danna adahasak nadda? hoda dvd rip ehemath avilla,,,,, pulluwannam site eke hoda rip ekak danna,,,,,,……. :-3 🙂

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   December 23, 2009 at 10:46 pm

   මොකෝ නැත්තේ. මේ දවස් වල කට්ටිය නිවාඩු නිසා අලුත් අවුරුද්දෙම දෙන්නයි හිතන් උන්නේ. දැන්මම දෙන්න ද?

 44. dushan
  December 23, 2009 at 7:40 am

  @ Enri ,, macho This Is It hoda film ekak neda,,,,,, hoda dvd rip ekak ehema labunoth site eke damu ,,,,,

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   December 23, 2009 at 10:46 pm

   මචෝ උඹලා දෙන්නා එකම තැනද ඉන්නේ 🙂

 45. Kaluwa
  December 24, 2009 at 5:52 pm

  saho mama mekata aluth 2012 torrent eka bava godakma slowne? 14kb enne mokada karranne? help ekak denavada?

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   December 29, 2009 at 12:27 am

   අළුත් 2012 කිව්වෙ මචෝ අපි දීපු ටොරන්ට් එකද? 😦

 46. Enri
  December 25, 2009 at 7:29 am

  macho api laga neighbours la api set eka ekata network karan inne macho ,,,,,, 🙂 api okkoma baiscope kattiya 🙂 🙂 🙂

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   December 29, 2009 at 12:29 am

   අහ් ඒක තමයි මම බැලුවේ. මොකද දෙන්නටම එකම IP වැටිලා තිබුන නිසා. 🙂

 47. Enri
  December 25, 2009 at 7:33 am

  macho uda post eka varaduna,,,, MEKE sinhalen liyanne kohomada?

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   December 29, 2009 at 12:35 am

   හරි මචෝ ඔන්න මම ඒක මැකුවා. සිංහලෙන් ලියන්න ලේසියෙන්ම මෙතනින් පුළුවන්. නැත්තම් මෙතනිනුත් පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් සිංහල පැක් එක එක්ක එන විජේසේකර කී බෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. 🙂

 48. Enri
  December 31, 2009 at 7:44 am

  ස්තූතීයි මචො.වැඩේ ගොඩ.

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   December 31, 2009 at 5:17 pm

   එල එල මචෝ:)

 49. prasanna
  December 31, 2009 at 8:25 am

  අයියේ software එක වැඩ කරන්නේ නෑ

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   December 31, 2009 at 5:17 pm

   මචෝ මම බලන්නම්.

 50. prasanna
  December 31, 2009 at 8:29 am

  wena softwares tikak baluwa
  sinhal subs wada na ( subtitle workshop )

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   December 31, 2009 at 5:18 pm

   ඒක තමයි මචෝ ගොඩක් ඒවල සිංහල වැඩ නෑ. ඉතින් අතින්මයි හදන්න ඕනා. ඒක තමයි මේවගේ සබ් දාන්න වෙලා යන්නේ.

 51. Enri
  December 31, 2009 at 10:04 am

  රොයිලි සහෝ මාස 8කට විතර මම මේපැත්තේ එන අන්තිම පාර වෙයි මොකද a level ලියන්න වෙනවා.ගොඩයන්නත් එපැයි.එහෙනම් සහෝට සුභ අනාගතයක්

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   December 31, 2009 at 5:20 pm

   ඔයාටත් සුබ පතනවා මචෝ. ඒක ඇත්ත මොන දේ කරන්නත් විභාගය ගොඩ දා ගන්න ඕනානේ නේද? ඉඳලා හිටලා හරි ඇවිල්ලා යන්න. 🙂

 52. prasanna
  December 31, 2009 at 4:44 pm

  aiyye ques godai combiner eka wada na
  aiyyalage maru pahare 2nd kotuwe sinhalen type wenawada
  save karanne kohomada

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   December 31, 2009 at 5:24 pm

   සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් මම බලන්නම් මචෝ. සිංහලෙන් ලියන ඒවා ඉතින් copy paste තමයි. 🙂

 53. Prasanna Jayasinghe
  December 31, 2009 at 5:36 pm

  thank you aiyye

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   January 2, 2010 at 1:11 pm

   🙂

 54. prasanna
  December 31, 2009 at 6:59 pm

  Friday.The.13th.2009.DvDRip-FxM අයියේ මෙකට සබිස් දාමුද
  ලයින්ස් 889 ක් තියෙනව මමත් බාගෙට ලියා ගෙන යනව
  අයිය සබිස් ලියන එක කොයිතරමි අමාරැද කියල දැන් තමා තේරේනනේ

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   January 2, 2010 at 1:12 pm

   ලියහන් ලියහන්. දැන් මම දාන එක ඉවර උනාම හෙල්ප් එකක් දෙන්නම් එල එල ජය වේවා කිව්වා. 🙂

 55. January 2, 2010 at 1:32 pm

  අයියෝ, මේ තරම්ම films ගොඩක subtitles දැම්මා කියන්නේ එළම තමයි..
  නියමයි…

  මම නම් තාම බැළුවේ 3ක් විතර.. අනික්වාත් බලන්නම්කෝ..

  සරාටයි, උඹටයි subtitles ගොඩාක්ම දාන්න පුළුවන් වෙන සුබ අළුත් අවුරුද්දක් වේවා !!!!

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   January 2, 2010 at 1:48 pm

   එල එල මචෝ. ස්තූතියි මේ පැත්තට ආවට. 🙂

 56. Enri
  January 4, 2010 at 5:42 pm

  ඔන්න මචෝ මම දවස් 3කට විතර පස්සේ මේපැත්තේ ආවා.කොහොමද මචෝ වැඩකටයුතු එහෙම? ඒක නෙමෙයි avatar දාමුද?

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   January 5, 2010 at 8:28 pm

   අනිවා දාමු මචෝ. ඔයා සප් එකක් දෙනවද? 🙂

 57. Enri
  January 6, 2010 at 8:00 am

  එළකිරි දෙන්නන්.ගෙදර කටිටිය කෑගහනවා පාඩම් කරන්න කියලා.ඒත් බයිස්කෝප් නෑවිත් කොහොමද? කොහොමද මම helpඑක දෙන්න ඕන?

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   January 6, 2010 at 10:34 pm

   මළා ඔයාට Exam නේද? පාඩම් කරහන් පාඩම් කරහන්. සබ් දාන්න ආවා වගේ නෙවෙයි. 🙂

   සබ් දාලා ඉවර වුනාම මම මේල් එකක් එවන්නම් එතකොට බා ගන්න. 🙂

 58. Enri
  January 6, 2010 at 9:56 am

  avatar හොඳ රිපක් හම්බුනා මචෝ.මාත් උදව් වෙන්න් සබ් දාමු.කොහොමද දාන්නේ? http://isohunt.com/torrent_details/142760241/avatar?tab=summary

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   January 6, 2010 at 10:35 pm

   ස්තූතියි මචෝ දෙන සප් එකට. බලමු අපි කොපිය බාන්න දැම්මා එගෙනම් ඕන්, 🙂

 59. Brayen
  January 6, 2010 at 5:53 pm

  Api mehema patan gamu……….
  mama kalayak thisse obey wada dekka…… ath mama aka comments akak wath demma na……..
  Mata mulin hithuna….. meka pissek kiyala……….

  Ath mata passe hithuna loke venas kaleth PISSOMA neda kiyala………………………………………..

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   January 6, 2010 at 10:38 pm

   එල එල මචෝ ස්තූතියි කමෙන්ට් එකට. බයිස්කෝප් සයිට් එකත් එක්ක අපි කරන්නෙත් කට්ටියට සේවයක් තමයි. ඒත් එක අතකට පිස්සුවක් 🙂

 60. Enri
  January 9, 2010 at 7:58 am

  රොයිලියෝ උඹ දැන් දාගෙන යන sub ඔක්කොම දාලා ඉවර වෙලා පලුවන්නන් විතරක් මෙන්න මේකට sub දාපන් හැබැයි ටිකක් පරණයි http://btjunkie.org/torrent/The-Good-the-Bad-and-the-Ugly-Cl-E-1966-DVDrip/4032ecdb32d6b46107f6b269ff9c51e0970baa9c2a99

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   January 9, 2010 at 3:54 pm

   එල මචෝ මම උත්සහයක් දරන්නම්. ෆිල්ම් එක එලද? 🙂

 61. Enri
  January 10, 2010 at 7:43 am

  උඹ දන්නේ නැද්ද the good the bad and the ugly ගැන? කමක් නෑ කමක් නෑ පලුවන්නන් බාගෙන සබ් දාන්න මම දුන්න link එකෙන් බාගනින්.සබ් දාන්න මමත් උදව් වෙන්නන් කොහොමද දාන්නේ?

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   January 13, 2010 at 1:55 am

   එල කිරි මචෝ. මම බලලා බා ගන්නම්. ඒක නෙවෙයි සබ් දාන්න ඔය විභාග අස්සෙ පුළුවන්ද?

 62. Enri
  January 11, 2010 at 3:59 pm

  රොයිලියෝ උඹ දන්නේ නැත්නන් the good the bad and the uglyගැන මෙන්න මේ link එකෙන් ගිහින් බලපන් http://www.imdb.com/chart/top ඕකේ 4වෙනි එක select කරල බලපන් film එක කොහොමද කියලා

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   January 13, 2010 at 1:55 am

   එලකිරි 🙂 මේ දැන්ම යනවා. 🙂

 63. Enri
  January 14, 2010 at 6:17 am

  උඹ ගියාද?හොඳද film එක? පලුවන්නන් sub දාපන්

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   January 14, 2010 at 2:57 pm

   අහ් මම් අදයි ඒ පැත්තට ගියේ. the good the bad and the ugly කිව්වම අඳුන ගන්න බැරි වුනා. ඕකේ original නම Il buono, il brutto, il cattivo නේ. ඕක ඉතාලි ෆිල්ම් එකක්. (මෙහෙ ඕක ගොඩක් ජනප්‍රියයි. පෙරේදාත් ඕක මෙහෙ ෆිල්ම් චැනල් එකකත් ගියා. ) ඔයා දීපු එකේ සීඩ්ස් නැහැ. මම වෙන එකක් දැන් බානවා. බලමු සබ් ෆයිල් එකක් හදා ගන්න. ස්තූතියි සහෝ ඔත්තුවට. 🙂

 64. Enri
  January 16, 2010 at 7:19 am

  ආ….. ඒ කියන්නේ උඹ ඉතාලියේ ඉන්නේ? හොඳා හොඳා මමත් ඔහේ ඉපදුනේ සම්පූර්න නම enrico jayawardana.ඔහේ films බාන්න තහනම් නැද්ද බන්? කොහොමද speed එක?

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   January 17, 2010 at 9:03 pm

   මොන තහනමක් ද බං. මම නම් බානවා. එල speed එකක් තියෙනවා. උඹ මීට පස්සෙ දාපු ලිපියයි අනික් කමෙන්ට් එකයි මම අයින් කරනවා මචෝ. මම ඔයාට මේ මේල් එකට මේල් එකක් එවනවා. ඔයා ඒක බලලා මර reply කරන්න. 🙂

 65. Ruki
  January 17, 2010 at 10:25 pm

  Ane penne naha. Kotu kotu watenne mokada karanne? PLZ help!

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   January 18, 2010 at 1:57 pm

   kotu kotu penne site ekanam metanin sinhala font ganna.

   kotu kotu penne sinhala sub nam metana balanna.

 66. Enri
  January 20, 2010 at 5:21 pm

  උඹ බෑවද the good the bad and the ugly? සබි දාන්න අමාරුනන් මම එන්නන් උදවිවට?

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   January 22, 2010 at 10:48 pm

   ඔව් මචෝ මම බෑවා. දැන් Avater එකට සබ් දාන ගමන් ඉන්නේ. ඊලඟට මේකට දාමු. උඹට Exam නේ මචෝ. අවුලක් නැහැ මම දාන්නම්. අර ෆිල්ම් එක බැලුවද? ඒකේ ලිපිය එවහන්. 🙂

 67. January 23, 2010 at 1:35 pm

  “the good the bad and the ugly” කියන්නෙ මමත් බලලා තියන නියමම ෆිල්ම් 3ක්. සබ් දානවනම් එල. මේකෙ එච්චර කතා කරන තැන් නැති හින්දා මම හිතන්නෙ ලයින් 800ක් විතර වගේ තමයි ඇත්තේ. හැබැයි ඉතින් අවුල් කියන්නෙ මේ ෆිල්ම්ස් හැම කෙනාටම දිරවන්නෙ නැ, රොයිලියට සප් එකක් ඕනෙනම් කියන්න!

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   January 23, 2010 at 3:46 pm

   අහ් මෙයත් මේ පැත්තට ඇවිත් තියෙන්නේ. බලමු බලමු. ස්තූතියි මචෝ කමෙන්ට් එකට. 🙂

 68. Dushan
  January 23, 2010 at 3:51 pm

  හා…….මම කලෙකින් තමයි රොයිලි අය්ය ගෙ සයිට් එක පත්තෙ අවේ.කොහොමද ඔයගෙ අලුත් තොරතුරු…………

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   January 25, 2010 at 5:12 pm

   පුරුදු විදියටම සබ් දාගෙන ඔහෙ ඉන්නවා මචෝ. ස්තූති වෙන්න ඕනා මේ පැත්තේ ආවට :). ඉතින් ඔයාගේ තොරතුරු කොහොමද?

 69. February 2, 2010 at 3:36 am

  Nice Work..!!
  Avatar ඉක්මනට එවන්ඩෝ… 🙂

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   February 2, 2010 at 8:18 pm

   එල එල අනිවා මගේ පැත්තෙන් ඔක්කොම හරියෝ… කොපිය එන පරක්කුවට අපි දෙනවෝ… 😀

 70. visal perera
  February 2, 2010 at 6:19 am

  machan mama hoda baiscope fan kenek….eka ta nam comment daanawa ubata..but i jst checked ur link….samahara meke thiyana ewa baiscope eke nath ekka ne,,,elaa machoo,,,mama ubee darunu fan kenek,..ube subtitel patta professional ….thanku wewa ,,uba ta pic me wadeta…

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   February 2, 2010 at 8:19 pm

   බොහොම ස්තූතියි සහෝ…. මට හම්බවෙච්ච හොඳම කමෙන්ට් එක මේකයි. 🙂

   • visal perera
    February 3, 2010 at 5:53 pm

    ha ha ha ..ela machoo,,…attatama kiwwe,,,uba kara na mee wadeeta pin,,,pianist wage movies ehema …dramatic movies walata uba me karana dein godak kattiya purudu wei,,nattam ape kastiya action horror walata ma ne bara 😉

 71. Subash Priyankara
  February 4, 2010 at 3:48 pm

  Hey Roil ayya…..Ubanam “DEIYEK” ban. Mama me film okkoma bala baluwa..sub. tikanam Patta Supiri…Ube sub. hinda thamai mata Harry Potter 6 hariyata therune…Avatar DVD RIP apu gamanma sub. dapan… U and gura hinda thama ban mama Film hariyata baluwe…Thank you very much ………………………

  ………………….Bye Bye Machan……

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   February 4, 2010 at 9:56 pm

   ස්තූතියි මචෝ. ඇවෙටර් එක දැන් දාගෙන යනවා. අනිවා ලබන සතියෙ ගන්න පුළුවන්. 🙂

 72. Subash Priyankara
  February 5, 2010 at 3:34 am

  Roil ayya me mage comment walata mage photo 1a danne kohomada ban????

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   February 11, 2010 at 4:18 pm

   මචෝ ඔයාගේ බ්ලොග් තියෙනවනම් ඒකෙන් කමෙන්ට් දාද්දි ඒකේ සෙට් කරලා තියෙන එක නිකන්ම වැටෙනවා. එහෙම නැත්තම් wordpress එකෙන් වගේ බ්ලොග් එකක් නැතිව openid සෙට් කර ගත්තනම් හරි. 😛

 73. Subash Priyankara
  February 7, 2010 at 5:08 pm

  macha. mama Fb 1e new group 1k open kala..movies sambandawa…Oyage page 1a Sinhala subtitle movies ganna.. Dammata awlak nadda

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   February 11, 2010 at 4:20 pm

   මට නම් අවුලක් නෑ සහෝ. ඔයාගෙ කැමැත්තනේ. බයිස්කෝප් එකටනම් වෙනම් ගෲප් පේජ් එකක් තියෙනවා. ඔයා කරගෙන යන්න අවුලක් නෑ. 😛

 74. Enri
  February 9, 2010 at 5:33 pm

  රොයිලි සහෝ avatar speedඑක නම් අන්තිමයි. 10kb/s එන්නේ මොකද කරන්නේ?

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   February 11, 2010 at 4:29 pm

   මචෝ අප්ලෝඩ් එක වැඩි කරලා බලන්න. හරියන්න ඕනා….

 75. soona
  February 10, 2010 at 2:20 pm

  mama avatar down kala..ekata thanx macho
  but mage sinhala sub penne naha..
  hugak podiiiiii..
  mata ewa loku karaganna hari wena loku sub thiyana link ekak hari dennako..
  nathnam balanna wenne naha..
  plz helppppppppppppppp me..
  thanx

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   February 11, 2010 at 4:29 pm

   මම මේල් එකක් එව්වා මචෝ. බලන්න. 😛

 76. sama
  February 11, 2010 at 8:20 am

  roily sahota “Australia (2008 film)” film 1 sub 1kka danna adahasak ehema nadda danna , ” X man 1 kolla inne.
  roily ta karadarayak unath royligen natuwa sinhala sub kagen illannada

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   February 11, 2010 at 4:36 pm

   හ්ම්ම්ම්ම් මෙහෙමයි මචෝ ඕක සයිට් එකේ ගියපු එකක්නේ. අපි ගියපු නැති අලුත් එකකට දාමු නේද?

 77. Gayan
  February 12, 2010 at 7:40 am

  Thanx 4 ur Subtitles….!

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   February 12, 2010 at 1:11 pm

   ස්තූතියි සහෝ. 🙂

 78. Enri
  February 12, 2010 at 1:09 pm

  රොයිලි සහෝ avatarඑකට මට පොඩි උදව්වක් කරලා පුලුවන්නන් මේකට සබ් දාන්න. the good the bad and the uglyඑකට සබ් දැම්මද?
  උඹ දන්නව නේද gladiator filmඑක? මෙන්න මේ linkඑකෙන් ගිහින් බලපන්.

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   February 12, 2010 at 1:12 pm

   මචෝ මම ඔයාට මේල් එකක් එව්වා Avatar එක ගැන. පොඩ්ඩක් බලහන්.

 79. Enri
  February 12, 2010 at 1:10 pm

 80. prasanna
  February 13, 2010 at 1:07 pm

  royly saho sinhala pack link eka wada nane

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   February 13, 2010 at 1:25 pm

   මචෝ වැඩනේ ඒක. පොඩ්ඩක් බලන්න. 🙂

 81. Enri
  February 14, 2010 at 6:02 pm

  සහෝ gladiatorඑක ගැන බැලුවද? මම දාල තියෙන videoඑක බලහන්.

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   February 22, 2010 at 5:23 pm

   බලමු බලමු. හැබැයි ඒක බලල නැති අය ඉඳියිද?

 82. Enri
  February 17, 2010 at 5:21 am

  හරි හරි ප්‍රශ්නේ මම දාපු commentඑකනේ? නිශාන්ත සහෝදරයා කියපු එකට මට පොඩ්ඩක් අප්සට් ගියා. ම්ට පස්සේ මම commentඑකක් ව්තරක් දාල අයින්වෙන්නන්කෝ. අනිත් අය මොනව කිව්වත් මට ප්‍රශ්නයක් නෑ.

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   February 22, 2010 at 5:24 pm

   මචෝ තරහ ගන්න එපා. ඔයා හරියට මම දාපු කමෙන්ට් එක සහ ඊට පහුවදා පෝස්ට් එකේ කමෙන්ට් එක බැලුවනම් ඔහොම කියන්නේ නැහැ. මම දන්නවා පොර කවුද කියලා. බයිස්කෝප් එකට වල කපන්න ඉන්න ත්වත් සයිට් එකක් කරන බුවෙක් ඔය. 😛

 83. Subash Priyankara
  February 17, 2010 at 5:35 am

  මචන් Cats and Dogs 2 දාල, හොද කොපියක් ආපු ගමන් සබ් දාපන්කො.

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   February 22, 2010 at 5:25 pm

   අහා බලමු මචෝ. මම බලන්නම්. ස්තූතියි ඔත්තුවට. 😀

 84. prasanna
  February 17, 2010 at 6:51 am

  hari hari wada

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   February 22, 2010 at 5:26 pm

   එලාස් 😛

 85. February 19, 2010 at 5:28 am

  අනේ මචෝ… මං මේ සයිට් එක දැක්කෙ අදනෙ…
  ඔයා මේ කරගෙන යන වැඩේ නම් කියලා නිමකරන්න බැරි තරම් වටිනවා මචෝ… අපේ රූපවාහිනී නාලිකා වලින් කොච්චර සිංහල උපසිරැසි හැදුවත් ඒවා මිනිස්සුන්ට දෙන්නෙ නෑනෙ… අනික උන් මේ යුනිකෝඩ් භාවිතා කරලා srt හදන්න දන්නෑ මගේ හිතේ…
  ඔයාගෙ මේ වැඩේ නම් තව කල්ප කාලාන්තරයක් යනකල් මුළු සිංහල ජනතාවටම බොහෝම ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් වෙනවා නියතයි! දිගටම කරගෙන යන්න. බොක්කෙන්ම සුභපැතුම්!!!

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   February 22, 2010 at 5:27 pm

   අහ් මේකනේ මචෝ මම මේක සින්ඩියට දාලා නැහැනේ. ඒකයි කට්ටියට මඟ ඇරෙන්නේ. එල එල ස්තූති වෙන්න ඕනා මේ පැත්තේ ඇවිල්ලා කමෙන්ට් එකක් දැම්මට. 😀

 86. February 23, 2010 at 6:16 pm

  රොයිලි මලේ . . අර කවුද කිවුවා වාගේ ප්‍රයිඩේද තර්ටීන්ත් එකට සබ් දාන එකට නම් මමත් සතුටුයි.
  තව එකක් තියෙනවා මරු … ඒකෙ නම බර්නින්ග් … හුඟක් දුරට කලින් එකට සමීපයි. අපි ඉස්කෝලෙ යන කාලෙයි ඕක බැලුවෙ. ඒ කාලෙ අපට ඉංග්‍රිසි තේරෙන්නෙත් නැහැ. ( දැනුත් එහෙම තමයි )
  පුලුවන් නම් විවේක වෙලාවක කල හැකි වේවි නේද . . .?

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   March 2, 2010 at 11:44 pm

   අනිවා අනිවා මොකෝ බැරි. 😛 බැරිවෙයිද සප් එකක් දෙන්න. 😛

 87. Enri
  February 24, 2010 at 3:50 pm

  අහා! පොර එහෙම එකෙක්ද? බලමුකෝ බයිස්කෝප් එකට වල කපන හැටි? එව්ව කොහෙද අපි ඉන්නකන්

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   March 2, 2010 at 11:45 pm

   හා හා අම්මෝ මූට යන කේන්තිය. 😛

 88. Kingtakur
  February 26, 2010 at 5:11 am

  ගොඩාක් ස්තූතියි…‍මේ වැඩේ දිගටම කරගෙන යන්න.

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   March 2, 2010 at 11:46 pm

   ස්තූතියි මචෝ කමෙන්ට් එකට. 😛

 89. February 26, 2010 at 6:50 am

  “උපසිරැසි සහය ඉසිර විසිනි” හික්z..මතක් වෙනකොටත් ලැජ්ජයි වගේ..ලයින් 500ක් ලියාගන්න මාස ගානක් ගියා!:D 😀

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   March 2, 2010 at 11:47 pm

   හරි හරි ඒ වුනාට උඹ නොයින්න මේ වගේ පිටුවක් නොතිබෙන්න තිබ්බනේ මචෝ. හිටින් කෝ ලඟදිම මම මගේ ඉතිහාසය ගැන ලියලා පෝස්ට් එකක් දාන්න. 😛

 90. Brayen
  February 26, 2010 at 5:28 pm

  machan tom hanks ge forrest gump (1994) film akata sub dam manan pissu hadai….. aa film aka gana oya dan na wane…. hamotama aluth atdekimak wei..godak wati nawa.. mama hithan ne mekata mona wa hari karan na puluwan miniha ani wa oya tha mai……… jaya wewa!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   March 2, 2010 at 11:48 pm

   ස්තූතියි මචෝ කමෙන්ට් එකට. ඒත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒක බයිස්කෝප් සයිට් එකේ ගිය එකනේ….. 😦

 91. lol
  February 26, 2010 at 6:07 pm

  machan hoda hindi films tikak demmanan mare maru

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   March 2, 2010 at 11:48 pm

   හ්ම්ම්ම්ම්. නමක් දෙකක් කියලම යමුකෝ….. 😛

 92. Gayan
  March 2, 2010 at 4:38 am

  ocean’s 12 Sinhala Subtitle please????????????????????????????????????????????????????????????????????

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   March 2, 2010 at 11:49 pm

   12 වැඩක් නෑ කියනවා නේද? 13 නම් හොඳා ඔන්න. 😛

 93. Chinthaka
  March 2, 2010 at 3:02 pm

  Cool Machan Cool………
  Keep it up

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   March 2, 2010 at 11:49 pm

   Thanks macho…. 😛

 94. Gayan
  March 3, 2010 at 8:39 am

  එහෙනම් ocean’s 13 හදමු.i like those type movies………plzzzzzzzzzzz buddy……..

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   March 10, 2010 at 1:19 am

   සයිට් එකේ ගියපුවට හදන්න බෑ මචෝ 🙂 අපි අළුත් හොඳ එවට දෙමුකෝ මොකෝ කියන්නේ.

   • Gayan
    March 13, 2010 at 12:19 pm

    ok ok buddy………..!

    • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
     March 15, 2010 at 10:59 pm

     එල 😛

 95. PRABASHA
  March 3, 2010 at 6:36 pm

  sherlock Holmes ekata danda barida macho

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   March 10, 2010 at 1:27 am

   ඒකෙම තව එකක් ඉස්සරහට එන බවයි ආරංචිය. එතකොටම දාමු. 😛 මොකද සයිට් එකේ ගියපුවට දාන්න බැහැනේ. ඒ වෙනුවට තව පට්ට චිත්‍රපටි දෙකකට මම සබ් දාලා තියෙනවා. ඉක්මනටම දෙන්නම්. 😛

 96. Kosala
  March 3, 2010 at 10:52 pm

  We are very like your site..& visit every day
  I think now time for sinhala subs for korian film like The Classic
  or Hindi like My name is Khan isnt it ?
  Wishing all the best contin. sucess..

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   March 10, 2010 at 1:33 am

   Thanks bro. actually I am Already done to a Chinese film. It simply පට්ට 😛 will be on next week 😀

 97. lol
  March 4, 2010 at 9:43 pm

  Royly ayya my name is khan, veer, rann wage films english balala wenasakata wage hindi tikaka beluwanan hodai..

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   March 10, 2010 at 1:35 am

   My name is khan දැනටම කෙනෙක් බාර අරගෙන මචෝ. මම චීන එකකට දැම්මා. පට්ටම චිත්‍රපටියක්. ලඟදීම එනවා 😛

 98. March 5, 2010 at 7:03 pm

  The Twilight Saga New Moon ‍DVDRIP එක out වෙලා නේද??? සබ් එකත් එක්ක ටොරන්ට් එක දෙන්නකෙි……

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   March 10, 2010 at 1:35 am

   අනිවා ඔන්න දුන්නා. 😛
   ස්තූති වෙන්න ඕනා අපිත් එක්ක ඉන්නවට 😛

 99. Asela Chinthaka
  March 7, 2010 at 4:42 pm

  Hi Bro’z I got a good copy of “New Moon” avi torrent and link is above. Download and see I think you can give Sinhala subs for us using this movie.
  Regards

  […]

  Chinth…

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   March 10, 2010 at 1:38 am

   Thanks bro.

 100. Enri
  March 7, 2010 at 6:31 pm

  සහෝ the good the bad and the uglyවැඩේ මොකද? සබ් දාන්න අමාරුද? මාත් එන්නන් උදව්වට?

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   March 10, 2010 at 1:39 am

   මේ දවස් වල ජංජාලේ අල වුණා කොල්ලෝ… බලමු බලමු ඉස්සෙල්ල මේක හදාගන්න ඕනා. නැත්තම් ෆිල්ම් බාලත් ඉවරයි 😛

 101. March 8, 2010 at 5:38 pm

  සුපිරි වැඩෙ සහෝදරයා…
  දිගටම කරගෙන යන්න
  මගෙන් සුබ පැතුම් …..

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   March 10, 2010 at 1:41 am

   ස්තූතියි මචෝ. මමත් සුබ පතනවා ඔයාට

 102. Asela Chinthaka
  March 10, 2010 at 7:55 am

  Another New movie is released try do do sub titling, All you are doing is GREAT Job !!!
  My Congratulations !!!

  Movie :Percy Jackson and the Olympians [2010]
  Torrent Link :http://www.4shared.com/file/238013262/d3765588/Percy_Jackson_and_the_Olympian.html

  Keep It Up !!!
  Regards
  Chinth

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   March 15, 2010 at 10:57 pm

   Thanks bro. It’s already taken by nalin. It’ll be on baiscope sinhalen soon.

 103. lol
  March 19, 2010 at 9:40 pm

  machan me wage chines films mare maru puluwannan thawa films tikak danna
  keep it up machan

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   March 21, 2010 at 10:59 pm

   අනිවා අනිවා මචෝ මම දෙන්නම්. 😛

 104. නොකියා
  March 20, 2010 at 9:54 am

  srt ෆයිල් දෙකක් විදිහට තියන උපසිරැසි ගොනුවක් තනි එකක් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියනවද?

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   March 21, 2010 at 11:01 pm

   තියෙන එකනම් තියෙනවා සහෝ ඒත් ටිකක් කට්ට කන්න වෙන වැඩක් අවුලක් නැද්ද?

 105. lol
  March 22, 2010 at 9:27 pm

  thx macho suddo innme wage film films dekala dekala me wage film ekak beluwama mara gathiyeka enawa macho. macho adura gannath kemathi. man inne uk wala.
  keep it up

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   March 22, 2010 at 9:39 pm

   ඇත්ත මචෝ වෙනසකටත් එක්කයි වෙන වෙන භාෂාවල ඒවට දැම්මේ. 😛

   මූණූ පොතේ මම ඉන්නවා මචෝ roylyfdo කියන නමින්. ඇඩ් කර ගන්න. 😛

 106. udaya
  March 23, 2010 at 9:04 am

  Royly macho tanks bun torrents kiyanne mokakda kiyala hariyatama
  danagatte uben; (IP MAN) num elakiri Bun.

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   March 23, 2010 at 2:22 pm

   එල එල ස්තූතියි මචෝ. ඒකේ දෙවෙනි කොටසත් ලඟඳිම එනවලු. බලමු ඒකටත් සබ් දෙන්න 😛

 107. sama
  March 24, 2010 at 1:18 pm

  royliya Sherlock Holmes 1 eka 2 deka dekeema sub dapanko pin sidda wai. mokada Sherlock Holmes 1 baluwate terumak na ban. film 1 pahu unate kamak na sub dmmoth bana aya godak idi

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   March 29, 2010 at 1:22 am

   1 නම් දැන් දීලා නිසා සබ් දාලා වැඩක් නැති වෙයි නේද සහෝ. අපි දෙවෙනි එකට දාමු 😛

 108. udaya
  March 25, 2010 at 11:45 am

  matanam penne aiyata Hindi film nun “ARUHAN” vage
  Hindi Film ekeketath sub dannako

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   March 29, 2010 at 1:26 am

   හින්දි චිත්‍රපටියකට නම් සබ් දාන්න ආසයි. බලමු සහෝ ඉස්සරහට 🙂

 109. Gayan Chinthaka
  March 26, 2010 at 3:53 am

  Ane ow aiye hindi movie ekakatath Dannako sinhala subbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb…plzzzzzzzzzzzzzz

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   March 29, 2010 at 1:27 am

   නොදාම බැරිවෙයි වගේ 🙂

 110. Enri
  March 26, 2010 at 7:11 pm

  රොයිලියෝ මම මේල් එකක් එව්ව. පොඩ්ඩක් බලන්න.

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   March 29, 2010 at 1:32 am

   කොයි එකද මචෝ?

 111. March 27, 2010 at 9:12 am

  ela banzzzzzzzzzz

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   March 29, 2010 at 1:32 am

   ස්තූතියි සහෝ 🙂

 112. Enri
  March 29, 2010 at 8:50 am

  මම e-mail එකක් එව්ව. ඒකේ ඇති ෆිල්ම් එක ගැන ඔක්කොම තොරතුරු ඔයා අහල එව්ව. අනේ සහෝ පුලුවන් ඉක්මනට ෆිල්ම් එක දාන්න හරිද?

 113. මනිෂ කසුන්
  April 4, 2010 at 5:21 am

  ඊලග එක my name is khan උනොත් හොදයිනේ…?

 114. dedunu
  April 12, 2010 at 10:44 am

  Shutter Island eke sub denne nedda

 115. Kavia
  April 12, 2010 at 12:36 pm

  අයියෙ තාම බයිස්කෝප් එකේ වත් මේ සයිට් එකෙ වත් “DAYBREAKERS” ෆිල්ම් එක ගියේ නෑ නේද?ඒ ෆිල්ම් එක මරු.මෙන්න කොපිය ( අයියලට ඉතින් සමහරවිට හම්බෙලා ඇති )

  […]

  මමත් අයියලගෙ සින්හල සබ් වැඩේට HELP එකක් දෙන්න හිතුව….ඒක නිසා,,,,,,
  මම මේ දවස්වල මේ ෆිල්ම් එකේ සින්හල සබ කරගෙන යනව.දැන් ලයින් 210ක් ඉවරයි.අපෝ,හිතුවට වඩා අමාරු වැඩක්.
  ඒත් මන් කොහොමහරි කරන්නම්
  මට පොඩි හෙල්ප් එකක් ගන්න කවුරුහරි හොයල දෙන්න පුලුවන්ද අයියෙ???ලොකු උදව්වක්…

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   April 16, 2010 at 3:05 pm

   සමාවෙන්න ඕනා උත්තර දෙන්න කල් ගියාට. Daybreakers එකට අපේ ලහිරු සබ් දාන්න බාර ගත්තා. ඒකයි තාම නොගියේ. 😛

   හෙල්ප් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයා කෝකටද සහෝ සබ් දාන්නේ? විස්තර මට එවන්න. මම උදව් කරන්නම්. මේල් එකක් එව්වා බලන්න.

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   April 16, 2010 at 3:05 pm

   සමාවෙන්න ඕනා උත්තර දෙන්න කල් ගියාට. Daybreakers එකට අපේ ලහිරු සබ් දාන්න බාර ගත්තා. ඒකයි තාම නොගියේ. 😛

   හෙල්ප් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයා කෝකටද සහෝ සබ් දාන්නේ? විස්තර මට එවන්න. මම උදව් කරන්නම්. මේල් එකක් එව්වා බලන්න.

 116. Enri
  April 15, 2010 at 6:20 pm

  රොයිලියෝ මම 3 idiots බයිස්කෝප් එකේ තියෙනවා දැකලා බාගත්තා. 3 Idiots 2009 Pre-DVDRip x264 E-SuB xRG මේක තමයි movie name එක. ඒකට හරියන සබ් එකක් හොයල දෙන්න බැරිද? සබ් දෙක තුනක්ම බාගත්තා ඒත් ඒව හරියන්නෑ.

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   April 16, 2010 at 2:59 pm

   හ්ම්ම්ම් බලමු බලන්න 🙂

 117. udaya
  April 27, 2010 at 10:12 am

  Avurudu jayai vege.
  “clash of the titans ” valata sub danna THAVAMATH parakku Ne………….

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   April 29, 2010 at 12:09 am

   නෑ නෑ පරක්කු නෑ. අපි දාන්න තමා හිතන් ඉන්නේ 🙂

 118. udaya
  May 2, 2010 at 10:36 am

  Tanks thanks…………
  vadi vadiyennma sub danna ‘hakivewa’

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   May 10, 2010 at 5:00 am

   ස්තූතියි මචෝ 🙂

 119. Ahamed Rifky
  May 6, 2010 at 4:40 am

  Machan,
  How to Rob A Bank eketa sinhala Sub danne Barida

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   May 10, 2010 at 5:01 am

   ඒක මට වැඩියෙ අල්ලලා ගියෙ නෑ මචෝ. ආයෙත් බලන්නම්කො එහෙනම් 🙂

 120. චරිත
  May 7, 2010 at 6:44 am

  මේ සයිට් එක දැක්කෙ දැන්. මම බයිස්කෝප් එකෙන් තමයි බාන්නේ. විෂිශ්ඨ චිත්‍රපට වලට උපසිරැසි දාල කරන මේ වැඩේ අති විශිෂ්ඨයි. ඉදිරියටත් හොඳ වැඩ ටිකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබට ජයෙන් ජයම වේවා.

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   May 10, 2010 at 5:02 am

   එල එල ස්තූතියි චරිත මචෝ. ඔයා මුල ඉදන්ම කමෙන්ට් කරපු කෙනෙක් නේ මගෙ උපසිරැසි චිත්‍රපටිවලට. ස්තූතියි 🙂

 121. kitkat
  May 13, 2010 at 3:09 pm

  great job roily!!

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   May 24, 2010 at 12:16 pm

   @kitkat,
   ස්තූතියි මචෝ කමෙන්ට් එකට 🙂

 122. Enri
  May 22, 2010 at 5:24 pm

  රොයිලි සහෝ මම සිත්තරපටියක් ගැන ලියනව. මොකටද ඒක ලියල එවන්න ඕන කිව්වේ?

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   May 24, 2010 at 12:17 pm

   @Enri,

   එල සිත්තරපටියක් ගැන ලියනවද? ඒක එවන්න මේන්න මේකට royly [at] baiscopelk [dot] com

 123. Asanka
  May 23, 2010 at 5:45 am

  අයියේ ඔයා දාන සබ්ටයිටල් සෙවන් වල වැඩ කරන්නේ නැහැනේ මොකද කරන්නේ ?

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   May 24, 2010 at 12:18 pm

   සිංහල උපසිරැසි මෙතන තියෙන විදියට කරපුවම සාර්ථකව පේනවා මචෝ.

   ඊට පස්සෙත් වින්ඩොස් 7 වල උපසිරැසි පේන්නෙ නැත්නම් අලුතින් ආපු සිංහල පැක් එක දාගෙන බලන්න. සිංහල පැක් එක මෙතනින් ගන්න.

 124. Enri
  May 25, 2010 at 5:13 am

  එළද කියලත් අහනවා. ඒක සත්තු ගැන මූවි එකක්. national geogrofic එකෙයි bbc එකෙයි සත්තු ගැන programms ටික එකතු කරල හදපු එකක්. මාරම ලස්සනයි. තියෙන දර්ශන ඔක්කොම තාත්විකයි කියල කියන්න දෙයක් නෑනේ? imdb 7.9ක් රේටින්ග්ස් තියෙනව. Earth නම. මොකද කියන්නේ ඔබතුමාට සබ් දාල පළ කරන්න පුලුවන්ද? ඔබතුමා ඉතින් අපිට විභාග මගුල් ඉවර වෙලාම එන්න කියනවනේ. මම ගාව තියෙන rip එක high quality rip එකක්. ඒකෙ ලින්ක් එක ඕන්නන් දෙන්නන්. ඔබතුමාට අමාරුනන් මම මුවි එක ගැන නිකන් ලියන්නන්.

 125. Suren
  May 27, 2010 at 6:54 am

  ඔයාගේ වැඩේ නම් නියමයි. ඇත්තටම ඉහලම තත්වයේ තියෙනවා. Superb… Avatar එකේ Subtitles ගත්තා.පුංචි දෙයක් කියන්නම්. ඒකේ පුංචි තැන් දෙක තුනක ඔයාට Subtitels Miss වෙලා. අනේ වැරැද්දක් කියනවා නෙමෙයි. එ්ක චුට්ටක් බලන්න. ඔයාගේ වැඩේ හැටියට ඒක ගන්න ගන්නවත් බෑ. මං TV Series එකකට Subs හදා ගෙන යනවා. English Subs හොයා ගන්න නැති නිසා වැඩේ ටිකක් අමාරුයි. එත් කොහොම හරි කරනවා. ඔයාගේ වැඩේ දැක්කම ඇත්තටම ආසයි. ඒකත් ඔයාගේ Site එකටම දෙන්නම්. බොහොම ස්තුතියි අයියා!

 126. Suren
  June 1, 2010 at 11:03 am

  IP Man Subs ටික ගත්තා. වන් එකෙයි ටූ එකෙයි දෙකේම. තාම ෆිල්ම් එක නම් බැලුවේ නෑ. බලලම කියන්නම් කො වැඩේ ගැන. තව තවත් සිංහලයට වැඩ කරන්න අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්ය ලැබෙන්න කියලා සුභ පතනවා.පුළුවන් නම් Aladin එකේ සබ් දෙනවද? බොහොම ස්තුතියි අයියා.

 127. Vima
  June 3, 2010 at 10:35 am

  maxxa macho, puluwan tharam new, famous film walata sub danna balanna, keep it up, wish u guyz.

 128. DUSHAN
  June 5, 2010 at 4:22 pm

  hello………royly saho….
  hugak kalekin
  saho film wagayak thiyenawa mewata sub denawada nadda kiyanna puluwanda?….naththan ikmanata download karaganna one….habai puluwannam sub denna plz…….

  how to train your dragon /
  the karate kid
  despiceble me
  Shreck forever after

 129. Amila
  June 14, 2010 at 4:07 pm

  මට මාර ආඩම්බරයි මචෝ උඹ ගැන.ඒත් මම දුක් වෙනවා උඹ ලංකාවේ නොහිටීම ගැන.උඹ වගේ සිරා ඩයල් ලංකාවට අත්‍යවශ්‍ය කාලයක් මේක

 130. අකලංක
  June 22, 2010 at 7:53 am

  This is a great work brother & All the very best for your future.. මට හිතෙන විදිහට ඔබට අවශ්‍ය හරවත් බයිස්කෝප් පෙන්වීමයි. So i would like to suggest you “CAST AWAY” film for you to put subtitles.. If it possible please do a small reply for my e-mail ID. ස්තූතියි.

 131. baba
  June 27, 2010 at 7:00 am

  machan mata romie & juliet kiyana english film eke link ekak ewanna sub ekkama mata english exam ekak tiyanawa ekata me kathawa tiyanawa baluwanam godak therenawane pl.

 132. July 13, 2010 at 6:40 am

  ayye..ela wadak karannea…thankz… tawa hoda hoda filmz danna hodee 😀

 133. Lasith
  July 18, 2010 at 4:31 am

  Oya karana wadenam great!!! Kiyanna wachana ne…Thank You very much…
  Mei Sinhala subtitle kisima deyak wenas karanne nethuwa wenin English subtitle thiyena site walatath upload karata kamak nethda???
  Mata hithenne akenuth godak ayata pahasuwak wei…

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   July 19, 2010 at 5:24 pm

   එහෙම කරන්න බයිස්කෝප් ඇඩ්මින්ලගෙ අනුමැතිය ගන්න වෙනවා මචෝ. අනික ඒ සයිට් අපේ බයිස්කෝප් අඩවියෙ ලින්ක් එක තියෙන සබ් බාර ගන්නෙ නැති වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඉතින් හොඳම දේ බයිස්කෝප් එක ප්‍රමෝට් කරන එකයි. 😛

 134. Akila
  July 20, 2010 at 5:43 am

  එලකිරි වැඩක් මචෝ…………….
  Thanks a lot……………

 135. July 25, 2010 at 6:43 am

  patta wedak macho
  niyamai

 136. prasanna
  July 26, 2010 at 3:08 pm

  hi
  machan pluwannam mata film wala sinhala subtitles mata mail karanawada? mokada mata log venna be. sever eken block karala thiyenne.
  mail karanna pluwannam loku udawwak.
  thanks

 137. roshan amarakoon
  July 27, 2010 at 2:12 pm

  dear royly.. වදෙයක් කියල හිතල මේක නොකියවා ඉන්න එපා. ටික කාලෙකට ඉස්සෙල්ලා ඔයාලගෙ මේ වැඩේ ගැන දැන ගත්තේ.ඒත් උපසිරැසි වැඩේ අල්ලගන්න බැරුව අත්හැරල දැම්ම.ඒත් ඊයෙ පෙරේද ආයිමත් වැඩේට බැස්සා.උපසිරැසි වැඩේනම් හරි.අවතාර් බැලුව . නියමයි.ඒත් දැන් ආයිමත් චාටර්.කිසිම film 1k දැන් load කරගන්න බැහැ.බාගන්න තැන click කලාම,torrent site 1කට නොයාම,save type 1,torrent file කියල save කරනව.(torrent site 1ක් එන්නෙම නැහැ)ඊට පස්සේ download compleate කියල ක්ෂණිකවම වැටෙනව. ඒ save වෙන්නෙ jet Audio එකේ ලොගො 1ත් එක්ක.torent 1ක් විදියට u toreent එකේ seed වෙන්නැහැ.අනේ මචෝ …..මං මොකද කරන්න ඕන.ඇත්තටම මේ සයිබර් වැඩකෑලි මෙලව දෙයක් මං දන්නැහැ.

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   August 23, 2010 at 2:05 pm

   roshan amarakoon,

   මචෝ ඒ වෙන්නේ අපි කෙලින්ම ටොරන්ට් එක බෑවෙන්නයි දීලා තියෙන්නෙ. ඔයාට ටොරන්ට් එක බෑ වෙනවා. ඒත් ඒක කෙලින්ම utorrent එකට නොයනවා කියන්නෙ ඔයා ඒ ටයිප් එකේ ෆයිල් වලට open with කියන එක වැරදීමකින් Jet audio එකට දීලා තියෙන නිසයි. ඒකට ඔයා බෑවෙන ටොරන්ට් ෆයිල් එකේ right click කරලා open with තෝරලා choose default program කියන එක තේරුවම ඔයාට පෙන්වනවා ලිස්ට් එකක්. ඒකෙ utorrent එක තෝරලා ok කරන්න. ඊට පස්සෙ හරි.

   • roshan amarakoon
    August 23, 2010 at 4:22 pm

    ස්තුතියි මචෝ. කල් ගියාට කමක් නෑ.මං වෙන විදියකට film කීපයක් බැලුව. ඒත් හරියටම ලෙඩේ හොයාගන්න බැරුවයි හිටියේ.දැන් හරි.ඉක්මන්ටම ඒක හදාගන්නම්. ඉතිං සහෝ ගොඩාක් ස්තුතියි

 138. August 1, 2010 at 7:41 pm

  niyama wedak machan ……….
  elamakiri……
  ona support ekak thiyenam illapan…..
  puluwan nam ocean’s twelve sinhala sub deepan
  thanxx
  jaya wewa

 139. Amila
  August 23, 2010 at 5:20 pm

  sinhala subtitle use karana widiya tikak kiyala denna puluwanda ?? thanks ….

 140. Amila
  August 29, 2010 at 6:52 pm

  twilight 2008 film eke sinhala subs nadda?…….. plsss upload tnx

 141. roshan amarakoon
  September 1, 2010 at 5:07 pm

  dear royly,ඔබ ඇතුලු කීපදෙනා මේ කරන කැප කිරීමට ස්තුති කරන්න කොහොමදැයි තේරෙන්නැහැ.මම ළගදි ඔයාලට එකතුවෙච්ච කෙනෙක්.දැනට film 5k විතර බැලුව.ඒ සියල්ලටම comment තියනව අනීවා.. ඒත් අද අහම්බෙන් the english patient බැලුව.මේ අවසන් වෙච්ච ගමන්.ඒ බැලුවෙත් මයිකල් ඔන්ඩච්චි ගැන මීට පෙර අහල තිබුණ නිසයි.ඒක පරණ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් මට පුදුම හිතුන ඔයාල ඇයි ඒකට සිංහල සබ් නොදැම්මේ කියල.මෑතක ඒ තරම් ලස්සන film 1ක් නොබලපු තරම්.තව වරක් බලනවාමයි.මිනිස්සු ඒ තරම් ප්‍රබල නිර්මාන කරන්නෙ කොහොමදැයි ඇත්තටම පුදුමයි.සහෝ,ඔයාලට තව තවත් ශක්තිය !!!

 142. Eranda Chanaka
  September 3, 2010 at 10:29 am

  Mama oyala dapu films tikak baluwa. Aththatama niyamai oyage sub damilla.
  Oya tharamata pahadiliwa damma ekata oyata godak thanks.
  Thawa thawath oyage weda katauthu saarthaka wewa.!!

 143. roshan amarakoon
  September 15, 2010 at 10:43 am

  රොයිලි සහෝ… කරදර කරනවට සොරි වෙන්න ඕන. මේ මගේ 2 වැනි ප්‍රශ්නය- film කීපයක්ම බාගත්තත් සමහර ඒවයෙ සිං-සබ් එන්නැතුව ගියා.හිංදි එකකවත් සබ් පෙනුන්නැහැ.හැම එකක්ම නෙවෙයි.සමහර ඒව.ඉඩක් කඩක් තියෙන වෙලාවක උත්තරෙයක් එවන්නකො.ස්තුතියි ඕං…

  • December 1, 2010 at 2:29 pm

   sahooo oyame link ekata gihin balanna oyata okkoma tika thereiiii JAYA WEWA!!!!

 144. Athula amarakoon
  September 19, 2010 at 9:50 am

  royly ayye oyage Sub walata Thanks!!! Plz TV shows walatath sub dannako.

 145. Athula Amarakoon
  September 20, 2010 at 10:07 am

  dear royly ‘3 Idiots’,Slumdog Millionaire 2008 Hindi film walatath Sub danawada

 146. Athula Amarakoon
  September 21, 2010 at 3:30 pm

  රොය්ලි අය්යෙ ඔය්ගෙ The Passion of the Christ (2004) film එක බලුවා.film එක පට්ට.thanks!!
  ** The Da Vinci Code [2006]
  ** Angels & Demons films මරු.එවට sub දාන්නකො.Plz…

 147. Thisara
  September 22, 2010 at 2:22 pm

  macho tawa new film valata sub hadapan Thank You Veeerrryyy Much

 148. Madhusanka
  September 25, 2010 at 5:12 pm

  නියමයි මචන් මේ වැඩේ………….මම ලඟඳි තමයි මේක දැක්කේ. මේකට ඔබ සියලුදෙනා ගන්නා මහන්සියට, අපි සියලු දෙනා ස්තූතිවන්ත විය යුතුයි. ස්තූතියි සහෝ…………

 149. කල්හාර දිසානායක
  October 15, 2010 at 5:06 am

  ඇත්තටම වටින වැඩක්. මගේ උණුසුමි සුබ පැතුමි.

 150. widura
  October 16, 2010 at 11:19 am

  ape athal eke film eka balanawa oyage subtitle nisa

 151. Ishan
  October 28, 2010 at 1:23 pm

  First thanks very much for this and it is good thing.
  thanks again and again. But those links shows as followings.

  “The server at http://www.baiscopelk.com is taking too long to respond.”

 152. niroshan
  November 5, 2010 at 6:33 am

  aiye aluth film set 1e subtitles apita dannako

 153. sudesh
  November 14, 2010 at 7:38 pm

  wow……………niyamaiiiiiiiii

 154. PRIYANTHA
  November 16, 2010 at 2:31 am

  නියම වැඩක් තමයි…………… උණුසුම් සුභ පැ………….. මම අද තමයි දැක්ෙක්

 155. November 27, 2010 at 7:25 am

  මටත් කියන්න තියෙන්නේ තවත් සුපිරි බයිස්කෝප් එකකට සිංහල උපසිරස දාන්න ශක්තිය ලැබෙන්න කියලා තමා… 🙂 ජයෙන් ජය….!

 156. Kavinda Rulz
  December 1, 2010 at 2:23 pm

  damuda deathly hallows walata sub 1 k dammoth godak pin!!!1

 157. Rajitha
  December 2, 2010 at 3:24 pm

  elakiri machan mama kamathima ip man 1 2 oya niyameta wade karala digatama karagena yamu api dennam sup aka

 158. December 11, 2010 at 10:11 pm

  elaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 159. December 15, 2010 at 5:01 pm

  Uba nam maarai mchan.. thawa hodata wada karagena yanda man suba pathanawa.. all da best mchan… 700mb hari eta adu ewata hari sub dapan macho.. nathtam banna giyama epa wenawa.. anywy al da best..

 160. BMM
  January 8, 2011 at 4:26 pm

  Royile ur doing a great job, keep it up.

  If u can, will u able to send me the torrent file of the movie called “127 hours”.
  Pls send to my email, I couldnt find a good copy.
  Pls….

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   January 10, 2011 at 4:45 pm

   ඒක ලඟදීම බයිස්කෝප් එකේ යනවා මචෝ 🙂

   • Hasitha
    March 13, 2014 at 6:41 am

    machan puluwan nam Transformer 2 Revenge of the Fallen sinhala sub eka hoyala diyan. meke nane. loku deyak

 161. mewi
  January 13, 2011 at 7:58 am

  Royly sahogen podi illemak karanna thiyenawa, man eye baluwa julia roberts ge 1991 di thiragatha una “Dying Young” kiyana film eka. harima lassanai “A Walk to remember”, “Koizora” wage themawak thibunath rangapam paththen gaththama ewatath wada lassana wenas kathawak kiyalai hithenne.. puluwan nam ea film eka balala baiscope ekata lipiyak danna.. Wikipedia eke nam me gana thiyenne bohoma sulu wistarayak. eth kathawa harima lassanai. love stories walata kamathi aya godak kamathiwei.. mata sinhala keyboard eka use karana widiya danne na baiscope ekata lipiyak danna.

  Man bagaththe nam me torrent eka “http://thepiratebay.org/torrent/3519170/Dying_Young_%28Julia_Roberts_1991%29”. seeds tikak adu unata baganna puluwan, awlak na

 162. January 13, 2011 at 9:29 am

  එළ වැඩේ මචෝග
  සිංහල subtitles හදන විදිය ටිකක් කියපන්කෝ…

 163. Pandula
  January 14, 2011 at 9:22 am

  Royly ayye tom hanksge hondama movie akak
  mama baluwa Road to Perdition kiyala , jack nicolson ge
  hondama movie aka van one flew over the cuckoos nest akath
  baluwa. dekama kiyala wadak na. a deka biscope site akan kattiyata
  denna puluwannam loku deyak

 164. udaya
  January 15, 2011 at 4:25 pm

  I couldent watch Saving Private Ryan.but today I take this film and watch it
  it ‘s very very good
  මම හුග කාෙලකින් comment ඵකක් දැමිෙමත් නෑ sorrry macho

 165. Lahiru
  January 19, 2011 at 5:43 am

  “Harry Potter and the Deathly Hallows ” ikmanatama Onne aiyye.
  Site 1 nam paharama thamaaa. Mama yaluvantath kivva.

  I wish you all the best!!!!!!

 166. Koliya Harshanath
  January 24, 2011 at 8:28 pm

  ayye maru wadak
  elama thamaaa
  shooooi

 167. amith
  January 24, 2011 at 8:48 pm

  මේ ඒක නෙමෙයි රොයිලි.ඔයාගෙ වෙබ් සයිට් එකේ තමුන් කැමති සිංහල සබ් එකක් සයිට් එකේදිම අප්ලෝඩ්
  කරන්න පුළුවන් විදිහක් හදන්නකො.නැතුව ඊ-මේල් වලින් එවන්න ගියාම එපාවෙනවනෙ බං…..

 168. c
  January 25, 2011 at 9:58 pm

  මුදලට පමණක් හැමෙදම කරන ෙලාවක.. ඔයා වෙග් ෙකෙනක් දකින්න ලැබිම සතුටක් යාලුවා.. දිගටම කරන්න.. ඔනි උදවිවක් සතුටින් ෙදන්න කැමති.. සිංහල sub දාන එක ෙලසි වැඩක් ෙනෙමයි.. ඔයාෙග් වටිනා කාලය කැපකරලා අනිත් අයට සතුටක් ෙදන්න ඉදිරිපත් ෙවන එකට ඇත්තටම ෙගාඩක් පින්… සිතන පතන විදියට හැම ෙදම ඉටු ෙවන්න කියලා.. හදවතින්ම පතනවා..

 169. Chamika Sandaruwan
  January 27, 2011 at 8:05 pm

  Oya nam niyamai……Oyage sub maru.me thiyana hama filme ekakma aluth ewa.Oya me karana wadeta mama prasansa karanawa.Ayye puluwannam The Sorcerers Apprentice film ekata sinhala sub dennako.This is just only a request.Mama mekata aluth.Mama dakka oya facebook eke page ekak haduwai kiyala thiyanawa.mama eke reg wennam.Mama me film eka kihipa sarayakma baluwa.eth samahara seen mata hariyatama therenne ne.So pls oyata puluwannam sin sub ekak The Sorcerers Apprentice liyanna.Thank you.

  >YOU ARE THE BEST<

 170. Kalegana
  January 31, 2011 at 1:27 pm

  ELa MAchan!!!

 171. Koliya Harshanath
  January 31, 2011 at 1:46 pm

  ayyeee puluwannam hindi films tikakath subs dannako
  ayyalage kapaweema maaarai
  thanxx ayye
  wish you all the best
  lankawe wena kohewath me wage wadak mama dakala naa
  ela ela ayye maxxxaa

 172. February 1, 2011 at 10:43 pm

  ඔන්න ඔයාලගේ සබ්ස් බලලම මටත් මේ වගේ වැඩක් කරන්න හිතුනා. 1 වෙනි එක මම දැන් කලා විතරයි.(Step Up 3D) තව ඒව පස්සට දෙන්න දැන් පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඒත් තියෙන වෘත්තීය වැඩත් එක්ක ගොඩාක් ඉක්මනටම කරල ඉවර කරන්න බැරිවීම ගැන කනගා‍ටුයි.

 173. gayan
  February 19, 2011 at 3:10 pm

  maxxaa…..great work.keep it up,,,,

 174. Theekshana
  March 3, 2011 at 1:07 pm

  wede nam niyamai royly

 175. Sudarshana
  March 19, 2011 at 4:19 pm

  Thanks Very Much. I saw Avatar with sinhala subs.its great.Its Play better with KM player,But not working better with VLC player.Kindly Give us some solution for this.becos VLC very easy to use. However your works are greatfull…

 176. March 21, 2011 at 8:29 am

  keep going. good job bro..

 177. hasitha
  April 14, 2011 at 10:18 am

  maru wadak keep it up,,,,

 178. April 18, 2011 at 7:42 pm

  ayye niyama wedak .digatama karanna

 179. කරුමක්කාරයෙකුගේ දින සටහන්
  May 1, 2011 at 4:41 pm

  මචන්. මට පුලුවන් නම් Harry Potter and the Half-Blood Prince ෆිල්ම් එකේ 300MB DVD-rip එකක් හරි 700MB DVD-rip එකක් හරි හොයල දෙන්න පුලුවන්ද. මම හෙව්වට හම්බුනේ නෑ. හම්බුන ඒව download වෙන්නේ නෑ. ලොකු උදව්වක් පුලුවන් නම්. හම්බවුනොත් ලින්ක් එක මෙතන දාන්න නැත්නම් මගේ මේ මේල් එකට […] දැම්මත් කමක් නෑ. පුලුවන් නම් ලොකු උදව්වක්. අනිත් 6ම download කලා. මේක විතරයි තියෙන්නේ තව. Thanks

 180. Anushka
  May 13, 2011 at 11:30 am

  Oyage wadanam maximum aaaaaaaaa elama ela kiri idiriyatama karagena yamuuuuuuuuuuuuuuuuu

 181. Gayan
  May 14, 2011 at 7:46 pm

  mn asai hp7 sub 1ta.thanx!

 182. LloYD
  May 19, 2011 at 5:54 pm

  Gd luck bro
  You r d best
  wish you all the best

 183. sameera
  May 29, 2011 at 8:08 am

  hi.

 184. chirath
  May 31, 2011 at 12:33 pm

  Transformers wala sinhala subtitle dannakoooooooooo

 185. June 6, 2011 at 6:06 am

  kungfu panda 1 , kung fu panda 2,on bak 3 ඕවගෙ උපසිරැසිත් දාන්නකෝ

 186. chirath
  June 7, 2011 at 11:21 am

  [http://btjunkie.org/torrent/Harry-Potter-and-The-Half-Blood-Prince-2009-720p-650MB-YIF/4358a3fe0ab5ec6aeb66ec955202998933e9c239ae1b]

 187. Ravindu Buddhika
  June 16, 2011 at 9:31 pm

  ane roily ayye Harry potter 1,2,3,4,5 films wala sinhala subtika baiscopel web ekata dannako eka lokuma loku udauwaka

 188. murad
  June 19, 2011 at 5:16 pm

  thanks wewa

 189. ganesh
  June 28, 2011 at 5:55 am

  pattama film tika mama meke 90% baluva ubata pin ok

 190. madusha
  July 3, 2011 at 7:19 am

  matath sub danna one film ekakata mata help ekak denna khomada sub hadanne kiyala ……….

 191. madusha
  July 3, 2011 at 7:21 am

  mata sinhala sub hadana widiya kiyala denawada??

 192. Manoj
  July 4, 2011 at 6:42 am

  Yip Man 2 film file eka download karanna bane.

 193. ujitha
  July 23, 2011 at 8:26 am

  aiya pissu kollek aaaaaaa…..digatama karagena yanna.all the best……….UD

 194. Jeewantha
  July 23, 2011 at 3:13 pm

  සිංහල උපසිරැසි වැඩේ මම දැනගත්තේ ලගදී. මේක නියම වැඩක් මචන්. දිගටම කරගෙන යන්න. Saving Private Ryan ෆිල්ම් එක බැලුවා. ඔයාගේ සිංහල සබ් මම බලපු ෆිල්ම් කොපියට හරියටම සෙට් උනේ නෑ. Time delay එකක් තිබුණා. ඒත් ෆිල්ම් එක ගැන දැන ගත්තේ මේකෙන්. ඒකට ගොඩාක් ස්තුතියි මචන්. අනිත් ෆිල්ම් ටිකත් පුළුවන් ඉක්මනට බලනවා. මේ වැඩේ දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා මම ප්‍රර්ථනා කරනවා.

 195. Gayan
  August 25, 2011 at 2:55 am

  plz royly aia!mata harry potter and the deathly hallows part 2 sinhala subtitle 1 dennako!!!!

 196. Shashi Fernando
  August 29, 2011 at 6:20 pm

  baiscope site eke mokak hari aulakdooooooooooo? aka enne nahaneeeeeeeeeeeeeeeeeee

 197. August 31, 2011 at 10:04 am

  රොයිලි අයියේ……….හැරී පොටර් එකේ අන්තිම ෆිල්ම් එකේ part 2වල සිංහල උපසිරස දාන්න පුලුවන්ද?

 198. SaRaNa
  September 5, 2011 at 12:36 pm

  මචං හිෙත් කහටක් නැත්නම් කියනවද ෙම් උපසිරැසි ෆිල්ම් ඒකටම ස්ථිරවම ෆික්ස් කරන්න පුළුවන් ෙසා්ෆ්ට්වෙයාර් ඒකක්

 199. Bhanu
  September 11, 2011 at 6:15 am

  aluth ekak lagadi dannaddooooooooooooooo??????

 200. ලොවි ගහ
  September 18, 2011 at 11:16 am

  මටත් බැයිද මේකට සිංහල සබ් දාලා ෆිල්ම් එවන්න.

 201. ලොවි ගහ
  September 19, 2011 at 1:16 pm

  හලෝ…….වැඩේ මරු.මට මේකට Reply කරන්න.මේ සයිට් එකට කමෙන්ට් එවන කොට ෆොටෝ එකක් දාන්නේ කොහොමද…….
  THANK YOU

 202. BMM
  October 4, 2011 at 5:10 pm

  Hey, what happen to the baiscopelk.?

 203. October 6, 2011 at 5:01 am

  oyalata tamil movies walata sub daanna barida? adahaak witharai hithala balanna 🙂

 204. Sudarshana
  October 9, 2011 at 1:24 am

  every link of the baiscopelk not working. wt happens. please do something soon.

 205. samith
  October 15, 2011 at 10:56 am

  meeke kohomada sinhala sub dwnlod kara ganne??? koheda thiyenne ekaaa??? plz hlp me

 206. jeewan
  October 17, 2011 at 11:54 am

  Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 sinhala sub ona

 207. udaya isuru
  October 22, 2011 at 7:30 pm

  biscope wala sinhala sub ganna ba aiya wada na link mokada wela tiyennea eka ikmanata hadanawada?

 208. October 27, 2011 at 8:11 pm

  same sinhala subtitle ganna bane

 209. radika
  November 5, 2011 at 4:56 pm

  harry potter 2,3,4,5 film walath sub dennako

 210. Dinesh
  November 9, 2011 at 11:50 am

  Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1
  Subtitle dannkoooooooooo

 211. November 12, 2011 at 4:37 pm

  Roy ayye oyage site ekata signup wenne kohomada deirectly

 212. Thiranjaya
  November 15, 2011 at 7:01 am

  ayye oya apita karanne loku udawwak!!!

 213. buddhika
  November 26, 2011 at 5:51 am

  aththatama oyage weda niyamai.me subtitle nisa api lassanata film rasawindinawa. thanks dear

 214. චන්දන
  November 26, 2011 at 12:05 pm

  නියමයි මචං උඹේ සබ්
  මම ගොඩක් බැලුවා…………..
  තෑන්ක්ස්…….
  මමත් ආසයි වෙලාවක් නෑ….. කොල්ලෝ

 215. December 9, 2011 at 5:51 am

  Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl sinhala sub tiyenawada…??????

 216. lg
  December 12, 2011 at 10:30 am

  රොයිලි ප්‍රනාන්දු මහතා වෙත,
  මට මේක කලින් කියන්න ඕන කලත් කියන්න ලැබුනේ අදයි. මීට අවුරුදු 02 ට විතර කලින් මම සේවය කලේ ලංකවේ තරමක් දුෂ්කර පළාතක පාසලක. එහි ප්‍රථමාධාර කටයුතු භාරව හිටියෙත් මම.
  දවසක් පොඩි ගැහැනු ළමයෙක් ඇවිත් පැවසුවා බඩ රිදෙනවා කියලා.මම ඇහුවා උදේට කෑවද කියලා.එතකොට නැහැ කිව්වා. මොකද කියලා ඇහුවාම කිව්වා හීල් බත් පිළුනු වෙලා තිබුනේ කියලා. දවල්ට කෑම ගෙනාවද කියලා ඇහුවම නෑ කිව්වා. පස්සේ හොයල බැලුවහම මේවගේ ළමයි ‍තව හිටියා.ඒ ගොල්ලෝ දවසේ වැඩි හරියක් බඩගින්නේ ඉන්නේ. ඒ ගොල්ලෝ විවේක කාලයට ආපන ශාලාව ලඟ ගහකට හරි බිත්තියකට හරි හේත්තු වෙලා අනිත් ළමයි කන හැටි බලාගෙන ඉන්නවා.
  මම මෙකට වැඩසටහනක් ආරම්භ කලා. ගුරුවරුන්ගෙන් ළමයින්ගෙන් තොරතුරු ගත්තා. ආදාල දරුවන්ගේ දෙමාපියන් සමඟ කතා කලා වැඩිදෙනෙකුගේම දෙමාපියන් දෙදෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් හො හිටියේ නෑ.සමහරු මැරිලා සමහරු දාල ගිහින්.
  මෙම වැඩසටහනට මුදල් සොයන්න චිත්‍රපටයක් තිරගත කලා ඒක 2012(ලෝක විනාශය ) ඒකේ දර්ශනය උනේ ඔබ තුමාගේ උපසිරසක්.
  අපි කරන සමහර හොඳ දේවල් අපිට පොඩියට දැනුනත්, ලෝකයට බරට දැනෙනවා.
  ඒදා දරුවෝ 750ක් විතර ඒක බලලා එකවර සතුටු උනා..
  දරුවෝ 15කගේ බඩගින්න අවුරුදු කීපයකට නැති උනා….
  ඔබත් එහි කොටස් කාරයෙක්…….

 217. bandula
  January 8, 2012 at 8:02 pm

  මා පාසල් ගුරුවරයෙක්මි නමුත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව දැනීමේ දුර්වලතා නිසා ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපට බැලීමේදි දැඩි අපහසුතාවයට පත්වේ නමුත් ඔබ නිසා එම අපහසුතාව මගහැරී ඇත බොහොම ස්තුතියි

 218. Asela
  January 9, 2012 at 4:53 pm

  Sherlock Holmes (2009) – IMDb

  http://www.imdb.com/title/tt0988045/

  Sherlock Holmes (2009)

  මට මේ ෆිල්ම් එකට sinhala sub දාලා දෙන්න පුලුවන්ද ?……

  පුලුවන්නම් විතරක් ……….

  පුළුවන්නම් ලොකුම ලොකු උදව්වක් ………

 219. ranesh
  January 12, 2012 at 7:23 pm

  suba mangalam sahodaraya…!!

 220. sujeewa
  January 13, 2012 at 7:53 am

  Aiya lasana film walata sinhala sub dana akata thanks aiyaaga sub gana nam kiyala wadak naha mara maru

 221. Hasitha Sandakelum
  January 19, 2012 at 7:49 am

  මචා, උබ මේ කරන්නේ නියම වැඩක්.ඒකට අපෙන් උපරිම සහය.ඔයාට පුලුවන්නම් saw movie set 1කේ sub ටික දානවද, හදිස්සියක් නැහැ.ඒක හරියට තේරෙන්නෙ නැහැ මචා.ඒකයි.ජය වේවා.

 222. madawa
  January 24, 2012 at 6:55 am

  nice aye aluth film tiapiat balanna danna hod

 223. madawa
  January 24, 2012 at 6:56 am

  soooook ,niyamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai ,waooooooooooooooooooooooow ,niccccccccccccce

 224. buddhika
  January 25, 2012 at 8:04 am

  lord of the rings 02 යි 03 යි සබ් දෙන්න පුලුවන්ද

 225. roshan
  January 31, 2012 at 8:06 am

  thanks v much

 226. Geeth
  February 22, 2012 at 7:01 pm

  (Ye Maaya Chesave 2010) film eke sub eka denna puluwanda

 227. kitty
  March 26, 2012 at 3:46 pm

  apita one.super man retuns akata sub

 228. April 9, 2012 at 7:47 am

  එල ආ මට පුලුවන්නම් Agneepath චිත්‍රපටියේ සින්හල උපසිරැසි හදලා දෙනවද?

 229. Asanka
  April 15, 2012 at 4:38 pm

  Niyama wadak machan.
  ela kiri 🙂
  Thanks

 230. April 29, 2012 at 9:34 pm

  ❤ ❤ ❤ GOOD i LIKE THIS YOUR සිංහල උපසිරැසි ❤
  I LIKE THIS MORE MORE ❤ ❤ ❤ ayya…

 231. දනුක බෙන්තරවිතාන
  April 30, 2012 at 3:31 pm

  අනේ රොයිලි අය්යේ, මට චිත්‍රපටයකට උපසිරැසි දාන්න පොඩි දොල දුකක් ආවා 😉 අනේ කරුණාකරලා කරන්නේ කොහොමද කියන්නකෝ ! 🙂 කරන විදිය දාලා මගේ මේ e-mail එකට message එකක් එවන්නකෝ 🙂

 232. May 3, 2012 at 3:36 pm

  ඔයා කොහොමද මෙච්චර ඒවා කරන්නෙ? මේවා ලියන්න ඉතා විශාල කාලයක් යනවා නේද? මේ සඳහා ගෙවීමක් නොගෙන මේ දේ කරන්නේ කොහොමද?

 233. May 29, 2012 at 12:02 pm

  komada

 234. chk
  June 4, 2012 at 8:49 am

  niymai mchn digatama karagena yamu…!!!

 235. wimukthi
  June 4, 2012 at 8:11 pm

  niyamai…. ela.

 236. suranga samarasinghe
  June 10, 2012 at 8:29 pm

  samahara film wala km player eke sound eka video ekata kalin yanawa.eyi ehema wenne

 237. korala
  June 18, 2012 at 9:25 pm

  i robot eke sinhala subs dannak

 238. July 15, 2012 at 2:46 pm

  mata km player eka ganna puluwan link ekak ewanna puluwannda

 239. chamika n
  July 20, 2012 at 9:30 am

  mata kiyal denawada english movie ekata sinhala subtitle dan vidiya…………

 240. nirash1985
  July 23, 2012 at 4:02 pm

  Sniper 3 කියල ෆිල්ම් එකක් තියනව එක හොදද කියල බලන්න

 241. July 26, 2012 at 3:35 pm

  ඔයාගෙ වැඩේ නම් නියමයි රොයිලි සහෝ…ගොඩක් නොබැලුවත් කීපයක් මමත් බැලුවා…රසවින්දා..
  සදා ජය..!

 242. KasuN
  July 27, 2012 at 4:06 am

  නියමයි යාළුවා දිගටම කරගෙන යං මගෙන් සුබ පැතුම්… 🙂

 243. July 30, 2012 at 8:15 am

  හෙලෝ…………… Mr රොයිලි මම මේ site එකට අලුත් … මට දැනගන්න පුලුවන්ද මේ site එකේ අලුත් චිත්‍රපටි මොනවද ? මේ තියන ඒවාට අමතරව තව ඒවා තියනවද ? සේර්ච් කරාම ඒවා ගන්න පුලුවන්ද ?
  කොහොම උනත් මේ වගේ තෙයක් කලාට ඔයාට බොහොම ස්තුති !!!!!!!!!!!!!!
  Wish you all the Best .. !!!!!!! 20127\30.

 244. August 2, 2012 at 9:15 am

  The Intouchables මම බලපු ඒවායින් ලස්සනම කතාව හැමෝම බලන්න අනිත් ඒක ඒකේ සිංහල සබි ඒක ඒලටම කරලා තියෙනවා…
  Thanks රොයිලි ප්‍රනාන්දු

 245. Nimal
  August 18, 2012 at 8:54 am

  ayye puluwannam hoda telugu movies walata sinhala sub dannako… loku udawwak…

 246. රොහාන්
  August 31, 2012 at 6:30 pm

  රොයිලි අයියා සිංහල සබ් එකක් කරන විදිහ කියලා දෙන්නකෝ.

 247. chmara
  September 2, 2012 at 7:24 am

  මචෝ Pirates Of The Caribbean – At Worlds End (2007) ෆිල්ම් එකට සබ් දෙන්න පුළුවන්නං ලොකු දෙයක්.

 248. suhiru
  September 25, 2012 at 6:09 am

  ???????????????????? ai mehema

 249. September 29, 2012 at 1:09 pm

  Aiyye great work. Pls send me your email address.

 250. October 1, 2012 at 2:23 am

  okkoma sub walata godakma godak thank you wewa…………..

 251. shenali
  November 8, 2012 at 8:20 am

  Ane රොයිලි aiye,,,, “Tara Rum pum” film 1ta Sub dennako.. Ane Loku Udavvak.. Plsssssssss……… illima ahaka dannanam epa.. pls pls pls……………..

 252. udayanga
  November 16, 2012 at 4:12 pm

  The Ten Comandment—-Sub denna

 253. suhiru
  November 29, 2012 at 11:51 am

  breaking dawn part 2 dannakoayye

 254. srinath
  November 29, 2012 at 3:58 pm

  sinhala upasirasha aka italy inna apita balanna barida oyage film

 255. BUDSARA PASINDU
  November 30, 2012 at 12:34 pm

  Mr. Robert Downey Jr. රගපාන “ෂර්ලොක්හොම්ස්“ චිත්තරපටි මාලාවට පුලුවන්නම් සිංහල සබ් දාලා දෙන්නකෝ! පුළුවන්නම් ලොකු උදව්වක්.

 256. December 16, 2012 at 9:42 am

  aiye….baiscop eke dala thiyena Pirates Of The Caribbean 2 film eke sinahala sub film ekata match wen nane.sinhala parakku wela yanne.eka kohomada hadaganne.ane kiyannko

 257. STP
  January 11, 2013 at 5:19 am

  ane machan vampire diaries tv series 1a sinhalen sub karala diyanko .

 258. Shanaka Anuruddha
  January 12, 2013 at 3:01 pm

  Hey Lokka Blog eka superb machan… Keep it up bro………

 259. නිරෝෂ්
  January 20, 2013 at 1:38 pm

  රොයිලි , සේවින්ග් ප්‍රයිවට් රයන් ආයෙමත් බැලුවා..ඔයාගෙ සබ් එක්ක
  ගොඩක් ස්තුතියි සහෝ…

 260. Ravindu
  January 21, 2013 at 5:43 pm

  aiye ela ah,,me film list ekata supiri tamil films tikakuth ekathu karoth narakada.

 261. January 21, 2013 at 7:32 pm

  jayen jayama weewa,,welawa mahansiya kapa karala apita godak hoda dewal sinhalen sub dala widinna dena ekata dahas warak isthuthi,,obata jayen jayakma weewa,,,,

 262. February 28, 2013 at 9:23 pm

  nice work, gd luck bro,

 263. sunath
  March 11, 2013 at 5:06 am

  රොයිලි aiyya ma harry potter and the half blood prince movie aka sub file aka kotas 2 ta tiyna,aka srt file akak widiyata aka hadnna be da,aka ahama danawada

 264. sunath
  March 11, 2013 at 5:11 am

  maga e mail akata pluwan nam srt file aka awanna,

 265. senuri
  March 17, 2013 at 9:30 am

  ane aiyya harry potter and the half blood prince movie aka sub file aka brrip akakata match wana widiyata hadala dannakooo.pluwan nam aka 1 sub file akak widiyata hadala awannakoooo. ***** pluwan nam ma e mail akata aka 1 file akak widiyata hadala awannakooo.godaaaak pin aiyya.

  • Ravindu Indurange
   April 4, 2013 at 11:29 am

   what’s your rashee movie ekata sub dena puluwanda?

   2013/3/17 Roylyfernando’s Blog

   > **
   > senuri commented: “ane aiyya harry potter and the half blood prince
   > movie aka sub file aka brrip akakata match wana widiyata hadala
   > dannakooo.pluwan nam aka 1 sub file akak widiyata hadala awannakoooo. *****
   > pluwan nam ma e mail akata aka 1 file akak widiyata hadala awannak”
   >

 266. senuri
  March 22, 2013 at 2:13 pm

  Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009) 720p
  maka aiyya download kara http://yify-torrents.com kiyana site
  akan,maka size aka 650 MB,

  maka tama link aka
  http://yify-torrents.com/movie/Harry_Potter_and_the_Half_Blood_Prince_2009

 267. senuri
  March 26, 2013 at 9:40 am

  aiyya harry potter sub aka a copy akata galapanawa,grate work aiyya,godaaaaaaaaak thanks,hadissiyanma karadara wala maka sub hadala dunnata godak pin aiyya,oyalata pluwan nam aka site akath upload karanna,godaaak aya gawa tiyanna brrip copy,a nisa ayalata godak pahasu wai,godaaaaak thanks,a wagama aiyya oyatai oyalaga ma site akatai mama wish karanawa, aiyya
  Pirates of the Caribbean movie aka series walatah pluwan nam brrip walata galapana widiyata sub upload karanna pluwan nam godaaak hodai,maga laga nam okkoma tiyanna brrip. a wagama aiyya “The Chronicles of Narnia” films 3 tath sub hadala site aka danna,akath 1 movie akakata witharai sub tiyanna,http://yify-torrents.com kiyana site aka a film aka hoda copys dala tibba.kohoma unath a waga films api godaaak asawan balanawa,ahama karanna pluwan nam loku pinak,mama aiyyata godak thanks karanawa wagama oyala ga site akatath wish karanawa,!

 268. March 31, 2013 at 3:02 pm

  සහෝ මම බයිස්කෝප් වෙබ් අඩවියේ රසිකයෙක්.Nicholas Sparks ගේ film වලින් “massage in a bottle” හා “Nights in Rodanthe” movies 2ට සිංහල sub දෙන්න පුළුවන් නම් ලොකු දෙයක්.ඔයාගේ sub ඇත්තටම මරු.ඒ හැම sub එකකටම thanks..

 269. senuri
  April 4, 2013 at 4:46 am

  ane aiyya ayath lokuu help akak ona,aiyya The Lord of the Rings -The Fellowship of the Ring (2001) movie aka 720p brrip akata match wana widiyata sinhala sub hadala dannakoo,,dan site aka tiyana sub file aka akata match wan ne na,ane aiyya loko help akak

  The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring EXTENDED (2001) 720p
  maka size aka 1.41 GB
  ma thama link aka
  http://yify-torrents.com/movie/The_Lord_of_the_Rings_The_Fellowship_of_the_Ring_EXTENDED_2001

  ane aiyya kohoma hari a help akath karannakooo

 270. senuri
  April 20, 2013 at 6:18 am

  ane mawatath sub hadla dannakooo

  1 The Chronicles of Narnia – The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
  2 The Chronicles of Narnia – Prince Caspian (2008)
  3 The Chronicles of Narnia – The Voyage of the Dawn Treader (2010)
  kiyana movies walatath sub dannakooo,awa ga hoda copyth yify-torrents.com site aka tiyanawa,plzzzzzzzzz

 271. May 11, 2013 at 6:03 pm

  3G- A Killer Connection 2013 Hindi Movies 720P HD BRRip New Source Sample Included ~ rDX eke sinhala sub eka dennakooo! puluwannm 😀

 272. onlinesasitha
  May 24, 2013 at 12:37 pm

  mata die hard 4 bluray sinhala sub denawada

 273. janitha
  May 31, 2013 at 9:28 pm

  ayye [pain & gain] [g.i.joe2] [epic] [fast&furious6] Sub dendoooooooooo
  denata deeepu sub walata mage pranaamaya.
  thawath sub denda heki wewaaaa

 274. Shiran
  June 16, 2013 at 6:24 am

  රෝයිලි , අපි ඔබට අසීමිතව ණයයි , තොර ගැනීම් අතරේ ගොඩක් උසස් නිර්මාණ තිබෙනවා ….
  ඔබට ජය හා සතුට පතනවා …

 275. Dulanga
  September 2, 2013 at 8:15 pm

  good work brother

 276. harshana
  October 6, 2013 at 10:34 am

  percy jacson see of monsters film akata sub akak karanne kawadda

 277. Samadhi
  October 16, 2013 at 7:32 am

  royly ayya oyage sinhala sub nam niyamai.mama wediyenma kemathi oya dana sub ekka film balanna.oyanam supiri ha

 278. chanaka
  October 16, 2013 at 2:24 pm

  machan x-man serieas ekatath sub denawanam ela

 279. 2k14
  October 24, 2013 at 4:44 pm

  ayya samahara film wala subs harima time akata yannethi unama kohomada harigassaganne. Specialy vobsub (idx/sub). *srt walata covert karagaththothnam puluwan bt ahema karanna ORC 1ka use karanna ona ath aka karanna giyapuwahama sub 1ke copyyaak mama type kara wage. plz help 1kak dennako! Email plz

 280. NCJD
  November 1, 2013 at 7:25 pm

  රොයිලි අයියගේ උපසිරැසි ගැන්වීම් තියෙන ෆිල්ම් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් බලල තියෙන්නේ. ඉතිරිවත් ඉඩක් ලැබුන හැටියේ බලනවා. බොහොම ස්තුතියි.

 281. Black Cobra
  November 2, 2013 at 2:58 pm

  ela ela saho…onna ehenam apith comment ekak damma. baiscope ekenma hambawena eke mehema ekak karana ekath hodayi :D… digatama mehema yamu… royly aiya dana sub ekak kawuda noganne, a? 😀

 282. malith
  November 26, 2013 at 7:44 am

  aiye half bood prince ake sub aka mage film akata wada nane

 283. January 1, 2014 at 2:46 pm

  mamat oyage sub film godak baluwa niyama wedak tawa deyak gom player eketh oyage sub niyameta weda

 284. pathum sameera
  January 15, 2014 at 3:54 am

  aiye harry potter and the halg blood prince ake parts dekakaktane sub thiyenne.. aka ariyata upload karaganne kohomada?

 285. January 21, 2014 at 4:31 am

  වැඩේ නම් නියමයි සහෝ මගෙන් සුබ පැතුම්……..

 286. March 16, 2014 at 5:33 am

  mcn… 1st i wish your programme and this site,,, absolutely superb your skills,,,and very usefull & aloso needful sub,,,finaly then i ask help form u. can u help mee,,, bcoz i need to sub for lost tv series off season 3 ,,, just a big help for me… can u send it,, if it is so send my mail,, till then i am seeing,,

  • March 16, 2014 at 5:36 am

   ineluctable reply me… and i will sent my mail adrz after your reply..

 287. Kavindu Lakshan
  May 17, 2014 at 8:55 am

  Owaye IMDB ratings 7+ Vda tiyenawa… Sinhala Subs Dannko Plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz………

  Donnie Darko (2001)Eastern Promises (2007)Filth (I) (2013)Into the Wild (2007)National Treasure (2004)Lock Stock and Two Smoking Barrels [1998]Lucky Number Slevin [2006]Superbad [2007]Sweeney Todd (2007)The Last King of Scotland (2006)Mystic River (2003)
  The Lincoln Lawyer (2011)

 288. July 1, 2014 at 2:55 pm

  pearl harbour film eke sinhala sub denna puluwanda

 289. August 13, 2014 at 9:21 am

  hello….. mama me saite ekata aluthine joind une ,, mata me site 1 thiyana sub films ganne kohomdada kiyala poddak kiyanawada

 290. Ruka
  September 9, 2014 at 10:44 am

  mchn, the social network film eke subs krndoooo, thwa hoda film tyenwa biography category eke tyena ali, marley, Cinderella Man, public enemies wge ewath pddak krnda blnda plzz, e wgema me krna udaw wlata thnxxxxxxxx (y)

 291. Anushka
  September 27, 2014 at 9:18 am

  please repair harry potter the half blood prince

 292. thusitha
  October 8, 2014 at 8:28 pm

  Public Enemies මේ ෆිල්ම් එකටත් පුළුවන්නන් සබ් දාන්න

 293. harsha hiranga
  October 9, 2014 at 9:24 am

  Ayye puluwannam 24 tv seris 1sub walata ekathu wennako.eka season 3 wala ep 14n natara wela thiyenne.

 294. devinda
  October 9, 2014 at 9:49 am

  sweeney todd eke sub eka oneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

 295. sanjaya31
  November 22, 2014 at 7:54 pm

  ඔබෙ මේ වැඩේ ඉතාම වතිනවා. ඒකට සුබ පතනවා.
  පොඩි අඩුවක් මම දැක්ක. (63) ද ටෙන් කොමාන්ඩ්මන්ට්ස් චිත්‍රපටය වෙනුවට එන්නෙ (64) ස්ටාර් ට්‍රෙක් එක. බාගත පිටුවෙ කෝඩ් එක, දෙකටම දීල තියෙන්නෙ එකක්. පී=30088. අනේ පොඩ්ඩක් ඒක බලනවද?

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   November 23, 2014 at 9:28 am

   හරිගැස්සුවා සහෝ. ස්තූතියි පෙන්නුවට. ජය෴෴

 296. February 7, 2015 at 4:57 pm

  ——————————————————————————————————————
  ┏┳━┳┳━┳┓┏━┳━┳━┳━┳━┓┏━━┳━┓
  ┃┃┃┃┃┳┫┃┃┏┫┃┃┃┃┃┃┳┛┗┓┏┫┃┃
  ┃┃┃┃┃┻┫┗┫┗┫┃┃┃┃┃┃┻┓╋┃┃┃┃┃
  ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻┻━┻┻━┛╋┗┛┗━┛
  ——————————————————————————————————————
  ┏━━┳┳┳━┳┳━┳━┳━━┳━┳┳━━┳━━┳┓┏━━┓
  ┃━━╋┫┃┃┃┃┃┃┃┃┏┓┃┃┃┃━━┫┏┓┃┃┃┏┓┃╋╋┏━━┳┓
  ┣━━┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┣┫┃┃┃┣━━┃┣┫┃┗┫┣┫┃┏┓┃┃┃┃┗┓
  ┗━━┻┻━┻━┻┻━┻┻┛┗┻┻━┻━━┻┛┗┻━┻┛┗┛┗┛┗┻┻┻━┛
  ——————————————————————————————————————-
  ============================================================
  ආරාධනාවයි…!
  ============================================================
  ශ්‍රි ලාංකික නව උපසිරසි සිනමාපට කළාවේ පෙර ගමන්, ගමන් කල ඔබ හට, පවුලේ සැමට එකට හිඳ නැරබිය සිනමාපට පමණක් ලබා දීමේ අරමුණින් නිර්මණය කළ සිව්මංසල වෙබ් අඩවිය සඳහා ආරාධනා කරමි. පිවිසෙන්න: http://www.siwmansala.ml/
  ============================================================
  ඉතින් අයියේ කොහොමද සැපදුක් ලඟකදී ලංකාවට එන්නේ එහෙම නැද්ද…?
  මම ඇත්තටම අයියා ගැන දැනගත්තේ මේ ලඟක දී, හරියට ම මේ වෙබ් අඩවිය හදලා ඉවරවුනාට පස්සෙයි, මේ වෙබ් අඩවිය හැදීමේ මූලික පරමාර්ථය පවුලේ සැමට එකට හිඳ නැරබිය හැකි සිනමා නිර්මාණ පමණක් ලබා දෙන විශ්වාසවන්ත වෙබ් අවකශයක් නිර්මාණය කිරීමයි.සිංහල උපසිරසි කළාවේ පියා වන්නේ බයිස්කෝප් වෙබ් අඩවියයි එයට ඇති ගෞරවය එසේම පවතියි, එයට ඇති අපේ ගෞරවය ද එසේමය.ඒ ගෞරවය එසේම ‍රැකගෙන අප හා සම්බන්ද වීමට ඔබ හට ගෞරවයෙන් ආරධනා කළ සිටිමු. ඔබ හා ඔබට ගෞරවකරන්නා වූ අනෙකුත් උපසිරසි කතෘගේත් හා බයිස්කොප් වෙබ් අඩවියේ සුහඳ සහය අප හට ලබා දේ යැයි ව්ශ්වාස කරමි. තව තවත් ගුණාත්මක සිනමා නිර්මාණ තුලින් හමුවීමට බලා පොරොත්තු වෙන් සිටිමු. ස්තුතියි!

 297. Malinda
  April 3, 2015 at 4:21 pm

  Brother, meke “Saving private ryne ” eke sub title eka nane,mata linka ekak dendoooooo

 298. chinthaka malan
  May 11, 2015 at 9:07 pm

  Company (2002) – Hindi Full Movie eke sinhala subtitles thiyenawada?

 299. chinthaka malan
  May 11, 2015 at 9:09 pm

  raajnithi ෆිල්ම් එකේ සිංහල subtitle තියෙනවද? තියෙනවනම් ලින්ක් එකක් දෙනවද….!

 300. chamara
  May 27, 2015 at 11:56 am

  macho mamath arsai me wedeta help ekak denna karana widiya ewanna

 301. Raveen Fernando
  June 4, 2015 at 11:41 am

  war of the worlds 2005 sinhala sub eka dennako plzzzz

 302. Anil
  June 10, 2015 at 2:42 pm

  ලෝක ප්‍රසිද්ධ පැරණි යුධ චිත්‍රපටයක් වන ” operation daybreak ” එකට සිංහල සබ් දෙන්න පුලුවන්නම්

 303. July 26, 2015 at 12:44 pm

  seems your 100 is coming soon. Good luck and keep it up your good work. JAYA WEWA….

 304. Prasanna
  August 21, 2015 at 2:47 am

  The Ten Commandments sinhala sub is missing. Please let me know the correct link.

 305. dulaaaaaaaa
  September 17, 2015 at 2:36 pm

  Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 sinhala sub neddooo

 306. lahiru
  September 18, 2015 at 4:20 pm

  alexander 2004 එකට සිංහල සබ් දෙන්න පුලුවන්ද

 307. October 4, 2015 at 3:16 pm

  Alexander (2004) එකට සිංහල සබ් දෙන්න පුලුවන්ද

 308. nilu
  December 7, 2015 at 10:37 am

  harry potter 4,5 ewage sub nedda?

 309. Helitha
  January 5, 2016 at 3:41 pm

  Baiskope site eke “Insomnia” film eka download karanna bane, karunakarala poddak balannako. Mama balanna kamaththenma hitapu film ekek. Subtitle ekata site eke wenama link ekak nane. Thiyena link eke weda karanne na.Update kaloth puluwannam message ekak danna.

  Comments damme nathi unata mama issara indanma subs download karanawa.Oya film ekata thiyena kamaththa nisamai oyage site ekatath awilla comment ekak damme.

  Oba athulu baiskope site eke hamoma karana sewayata bohoma isthoothi.

 310. gayan
  February 8, 2016 at 1:00 am

  Bro. අධ්‍යාපනික වැඩකට R.k Narayan ගෙ Malgudi days වල vendor of sweet episodes sub kara dennako

  • than10
   July 25, 2017 at 3:39 pm

   matath one eka oyata hamba unanam matath link eka danna please

 311. supuni
  February 22, 2016 at 10:38 am

  මෙ Changeling film එකට sub දෙන්න කො.

  link – https://yts.ag/movie/changeling-2008

 312. Hasindu
  April 12, 2016 at 7:19 pm

  ABCD – American Born Confused Desi (2013) me film ekata sub denna puluwanda

 313. sumiththa himi
  June 2, 2016 at 11:59 am

  good

 314. Hasantha Madusanka
  July 1, 2016 at 11:44 am

  “Adventure Of Haunted House” film ekata subtitle ekak hoyala dennako.plz..supiri holman film ekak

 315. ISHARA
  October 3, 2016 at 5:14 am

  Royly Aiya can you please give Subtitles for Goodfellas, Heat & Casino. those are supper films of De Niro in.

 316. chandana
  March 12, 2017 at 2:19 pm

  Definitely, Maybe (2008) ,Life As We Know It (2010) ,Office Christmas Party (2016) me film ekata sub denna puluwanda

 317. chandana
  March 12, 2017 at 2:29 pm

  the good girl,Rumor Has It,Wanderlust 2012,Wanderlust 2012,The Object of My Affection , me film ekata sub denna puluwanda

 318. dileep saranga
  March 21, 2017 at 11:09 am

  Commando 2 film eke sub eka thama nedda machan

 319. March 25, 2017 at 5:01 pm

  Mata email 1k danna.. oyage wadanam patta… mata oyagen dana ganna dewal tikak tiyei.. good luck…

 320. shanashok
  March 29, 2017 at 1:54 pm

  my dear friend royle.mekai yalu godak kal eadan man biscop sub oyage movies baluwa godak hodai.plz best imd teyana horror sci comedy american pie vage neyama 18+ wrongturn vage adventur army sambanda movies tekak denawada ,,oyage gamanata jaya aiya,tava eng sub vala teyana neyama words valata sinhala neyameta hit wena words danan amataka karanna apa.oyaga sub teyana films godak hodai

 321. Sudeera
  April 23, 2017 at 3:55 am

  alexander 2004 Ekata sub ekak karala thiyenwada?

 322. chan
  June 2, 2017 at 8:38 pm

  AMERICAN GODS TV SRS EKATA SUB DENDAKO.OYA KAMATHI JATHIYE KATAWAK.

 323. Prasad
  June 16, 2017 at 11:09 am

  Aiye. Lazer team kiyala film ekak thiyanawa eke sub eka dannako…. plz

 324. June 22, 2017 at 12:58 pm

  වැඩේ නියමයි. අපිට බලන්න ලේසි වුනාට sub හදන එක ලේසි නෑ. අපි වෙනුවෙන් මේ කරන සේවයට ස්තූතියි.

 325. than10
  July 25, 2017 at 3:35 pm

  oyagesub nam maru royly ayye.please Maigret Sets A Trap (2016) film ekatath sub dennako.
  magnet eka ——– magnet:?xt=urn:btih:47dfa06b8b96e68504b46b87ae1987ae182aa010&dn=maigret+sets+a+trap+2016+720p+mp4&tr=udp://tracker.openbittorrent.com:80/announce&tr=udp://open.demonii.com:1337/announce&tr=udp://tracker.yify-torrents.com/announce&tr=http://exodus.desync.com:6969/announce&tr=udp://exodus.desync.com:6969/announce

 1. March 21, 2010 at 10:32 pm
 2. March 16, 2012 at 7:26 pm
 3. March 16, 2012 at 7:26 pm
 4. January 21, 2013 at 2:30 pm
 5. January 21, 2013 at 2:41 pm
 6. April 27, 2013 at 12:18 pm
 7. May 7, 2013 at 7:46 pm
 8. July 23, 2013 at 10:32 am
 9. August 20, 2013 at 12:02 pm
 10. September 2, 2013 at 3:40 pm
 11. September 16, 2013 at 3:11 pm
 12. October 6, 2013 at 6:02 pm
 13. October 29, 2013 at 2:31 pm
 14. November 2, 2013 at 12:32 pm
 15. November 5, 2013 at 12:31 pm
 16. November 12, 2013 at 12:26 pm
 17. November 16, 2013 at 12:30 pm
 18. November 19, 2013 at 12:31 pm
 19. November 21, 2013 at 6:38 am
 20. November 23, 2013 at 12:30 pm
 21. November 27, 2013 at 12:30 pm
 22. November 30, 2013 at 1:31 pm
 23. December 4, 2013 at 4:14 pm
 24. December 7, 2013 at 12:31 pm
 25. December 11, 2013 at 1:31 pm
 26. December 14, 2013 at 12:29 pm
 27. December 19, 2013 at 12:30 pm
 28. December 21, 2013 at 10:33 am
 29. February 12, 2014 at 1:21 pm
 30. February 21, 2014 at 2:31 pm
 31. March 2, 2014 at 3:02 pm
 32. March 15, 2014 at 2:45 pm
 33. May 25, 2014 at 4:01 pm
 34. June 28, 2014 at 1:41 pm
 35. July 1, 2014 at 3:34 pm
 36. August 11, 2014 at 12:01 pm
 37. August 12, 2014 at 12:00 pm
 38. August 17, 2014 at 3:45 pm
 39. August 20, 2014 at 1:35 pm
 40. December 21, 2016 at 9:47 pm
 41. December 21, 2016 at 9:59 pm
 42. December 21, 2016 at 10:08 pm
 43. May 3, 2017 at 7:57 am
 44. May 3, 2017 at 7:58 am
 45. July 15, 2017 at 6:48 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.